You are here

Iskustva uvođenja standarda ISO 45001 u Crnoj Gori – Remid Vis

23/02/2021
Iskustva uvođenja standarda ISO 45001 u Crnoj Gori – Remid Vis

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Institutom za standardizaciju, u srijedu 24.02.2021. godine, sa početkom u 13 časova, organizuje okrugli sto na temu: Iskustva uvođenja standarda ISO 45001 u Crnoj Gori – Remid Vis.

Međunarodni standard ISO 45001 obezbjeđuje okvir za uspostavljanje politika menadžmenta zdravljem i bezbjednošću na radu, ciljeva, procesa i upravljanja i olakšava postizanje strateških ciljeva organizacije. Ovaj standard koristi strukturiran, efektivan i efikasan proces koji omogućava kontinuirano poboljšanje performansi menadžmenta zdravljem i bezbjednošću na radu date organizacije.

Prepoznat na globalnom nivou, standard ISO 45001 organizacijama nudi pouzdan okvir koji omogućava dosljednost u praksama menadžmenta zdravljem i bezbjednošću ljudi. Usaglašen je sa drugim ISO standardima menadžmenta kao što su ISO 9001 (menadžment kvalitetom), ISO 14001 (menadžment životnom sredinom) i ISO 31000 (menadžment rizikom), a može doprinijeti razvoju koherentnog seta praksi menadžmenta u svim aspektima rada organizacije.

Standard ISO 45001 je namijenjen za sve organizacije, bez obzira na njihovu veličinu ili djelatnost, i može se integrisati sa drugim programima zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu koji se tiču zdravlja i dobrobiti radnika.

Crnogorski standard MEST ISO 45001:2018 - Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu publikovan je u maju 2018. godine.