You are here

Javni pozivi za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o podsticajnim mjerama za istraživanje i inovacije i Predloga Zakona o inovacionoj djelatnosti

15/05/2020

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18) Ministarstvo nauke objavljuje javne pozive za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o podsticajnim mjerama za istraživanje i inovacije i Predloga Zakona o inovacionoj djelatnosti.

Razlog za donošenje o podsticajnim mjerama za istraživanje i inovacije je povećanje nivoa istraživanja i inovacija, u smislu povećanja ljudskih resursa, znanja i kapitala koji se investira u naučnoistraživačku i inovacionu djelatnost.

Vlada Crne Gore planirala da kroz dva zakona, novi Zakon o inovacionoj djelatnosti i Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija – Lex specialis, unaprijedi oblast i podstakne razvoj nacionalnog inovacionog sistema. Otvorene su javne konsultacije za oba zakona.

Podsticajne mjere u aktuelnom nacrtu predloga zakona podrazumijevaju poreska umanjenja, oslobođenja ili olakšice u kategorijama: porez na dohodak fizičkih lica i prirez na porez; doprinosi za obavezno socijalno osiguranje; porez na dobit; naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; i porez na nepokretnu imovinu.

Kategorije korisnika koje su predviđene ovim zakonom su: privredna društva koja realizuju inovativne projekte; naučnoistraživačke ustanove koje realizuju naučnoistraživačke i inovativne projekte; inovativni startapovi i spinofovi; fizička lica – frilenseri, pronalazači i inovatori; investitori u inovacionu djelatnost – pravna i fizička lica.

Aktuelni tekst nacrta Predloga Zakona o podsticajnim mjerama za istraživanje i inovacije može se preuzeti OVDJE.

 

Novim zakonskim uređenjem inovacione djelatnosti u Crnoj Gori, jasnije se definiše nacionalni inovacioni sistem; normiraju se subjekti koji obavljaju inovacionu djelatnost, subjekti koji obezbjeđuju inovacionu infrastrukturu, utvrđuje se uloga Savjeta za inovacije i osnivanje novog implementacionog tijela - Fonda za inovacije, koji bi u okviru svoje nadležnosti sprovodio programe inovacione djelatnosti i pratio realizaciju aktivnosti i ostvarenje operativnih ciljeva definisanih u Strategiji pametne specijalizacije – S3 i drugim relevatnim nacionalnim strategijama i programima.

Na taj način, unapređuje se važeći Zakon o inovativnoj djelatnosti iz 2016. godine i usaglašava sa EU zakonodavnim i strateškim okvirom i međunarodnim standardima u ovoj oblasti.
Vlada Crne Gore planirala da kroz dva zakona, novi Zakon o inovacionoj djelatnosti i Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija – Lex specialis, unaprijedi oblast i podstakne razvoj nacionalnog inovacionog sistema. Otvorene su javne konsultacije za oba zakona.

Aktuelni tekst nacrta Predloga Zakona o inovacionoj djelatnosti može se preuzeti OVDJE.

 

Konsultovanje podrazumijeva davanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u početnoj fazi pripreme zakona.

Konsultacije će biti otvorene od 15. maja do 1. juna 2020. godine.

Za koordinaciju konsultovanja zadužena je Branka Žižić, generalna direktorica za inovacije i tehnološki razvoj, e-mail: branka.zizic@mna.gov.me.

Inicijative, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti u elektronskom obliku, putem portala e-Uprave (e-Participacija) ili na e-mail adresu: milja.stanojevic@mna.gov.me .

Sport media | Converse x Scooby Doo CHUCK 70 HI - 169072C