You are here

OBAVJEŠTENJE o usklađivanju Redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju

24/03/2021

U skladu sa članom 64 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list CG“, broj 71/17 i 67/19) i članom 4 Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međugradskom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 125/20), daje se OBAVJEŠTENJE o usklađivanju Redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju

Predloge novih redova vožnje, kao i stare redove vožnje sa promjenom, zainteresovani prevoznici su dužni predati Sektoru saobraćaja Privredne komore Crne Gore, na adresi Ul. Jovana Tomaševića 9/5, Podgorica, najkasnije do 19. aprila 2021. godine.
Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 13 prethodno naznačenih Pravila, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „ Komisija za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom prevozu“ - „OTVARA KOMISIJA“ dostaviti:

  • zahtjev ovjeren i potpisan;
  • predlog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od strane prevoznika, u 4 (četiri) primjerka;
  • ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje javnog prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju;
  • izjava o namjeri angažovanja kooperanta na liniji;
  • dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje postupka usklađivanja redova vožnje;
  • itinerer za svaki predloženi red vožnje sa tekstualnim opisom linije i
  • broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje, za teritoriju Crne Gore;

U Zahtjevu za usklađivanje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu.
Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), priložiti važeću dozvolu i stari red vožnje, u koji se unose promjene.
Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 15 Pravila, iz daljeg postupka isključuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

  • Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list CG“, br. 71/17 i 67/19);
  • Pravilnikom o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list CG“, br. 16/19) i
  • Pravilima o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međugradskom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 125/20).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki novi predloženi red vožnje.
Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 0,00 EUR za svaki red vožnje.
Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR, za svaki prigovor na predloženi međunarodni red vožnje. Privredna komora Crne Gore izvršiće povraćaj novca privrednom društvu koje je podnijelo osnovan prigovor.
Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“.
Dokumentaciju koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.