You are here

Odluka o pokretanju postupka za izbor Predsjednika PKCG

16/06/2021
Odluka o pokretanju postupka za izbor Predsjednika Privredne komore Crne Gore

Na osnovu člana 40 stav 4 Statuta Privredne komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 20/18, 81/18, 58/19, 11/20 i 13/20), Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 15.06.2021. godine, donio je

ODLUKU o pokretanju postupka za izbor Predsjednika Privredne komore Crne Gore

I Ovom Odlukom pokreće se postupak, uređuje način, kriterijumi, rokovi i druga pitanja od značaja za izbor Predsjednika Privredne komore Crne Gore (u daljem tekstu: Predsjednik Komore).

II Postupak za izbor Predsjednika Komore treba završiti do 31. avgusta 2021. godine.

III Ova Odluka biće objavljena 16. juna 2021. godine u dva štampana medija koja izlaze u Crnoj Gori i na web stranici Privredne komore, a kandidati za predsjednika mogu se prijaviti u roku od 30 dana.

IV Kandidate mogu predlagati i članice Komore koje ispunjavaju statutarne obaveze, odbori udruženja i drugi oblici organizovanja u Komori, uz pribavljenu pisanu saglasnost kandidata, najkasnije do 16. jula 2021. godine.

V Obrazuje se Komisija za mandatna pitanja (u daljem tekstu: "Komisija") u sastavu:

  • Sanja Ćalasan, predsjednik
  • Milenko Radmilović, član
  • Đorđije Goranović, član.

Zadatak Komisije je da najkasnije do 20. jula 2021. godine analizira blagovremenost i ispravnost pristiglih prijava i da Upravnom odboru dostavi Informaciju o kandidatima za izbor predsjednika Komore.

Spisak kandidata koji su ispunili propisane uslove Upravni odbor dostavlja Skupštini Komore najkasnije do 22. jula 2021. godine.

Administrativne poslove za Komisiju obavljaće Stručna služba Komore.

VI Kandidat za Predsjednika Komore, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i Statutom Komore, treba da ispunjava i sledeće uslove:

  • da ima crnogorsko državljanstvo,
  • da ima završeno visoko obrazovanje,
  • da ima najmanje 10 godina iskustva na rukovodećim poslovima u privredi,
  • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
  • da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja.

Kandidat je dužan uz prijavu na konkurs dostaviti i program rada Privredne komore za period od 4 godine, kao i detaljnu biografiju i dokaze kojima se potvrđuje ispunjenost prethodno propisanih uslova u originalu, originalnom prepisu ili ovjerenoj fotokopiji originala ili prepisa.

Prijave i kandidature sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Komisiji za mandatna pitanja, preko Stručne službe Komore, na adresu Privredne komore Crne Gore, ulica Novaka Miloševa 29/II Podgorica.

VII Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 40 Statuta Komore, predsjednika Komore bira Skupština na predlog Upravnog odbora, iz reda istaknutih privrednika.

Odluku o pokretanju postupka za izbor Predsjednika Komore, donosi Upravni odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata Predsjednika Komore. Odlukom se propisuje način, kriterijumi, rokovi i druga pitanja od značaja za izbor predsjednika.

Kako je aktom br. 011 - 1274 od 14.06.2021. godine predsjednik Privredne komore skratio svoj mandat sa datumom 31.08.2021. godine Upravni odbor je odlučio kao u dispozitivu Odluke.

U skladu sa navedenim, Odlukom je definisan postupak prijavljivanja kandidata za izbor predsjednika, kriterijumi koje treba da ispunjava kandidat, sastav Komisije koja treba da pregleda prispjelu dokumentaciju, kao i rokovi u kojima Upravni odbor i Skupština trebaju završiti postupak izbora.