You are here

Poziv za dostavu radne biografije za stručnjaka za standarde kvaliteta u turizmu u okviru paketa podrške EBRD-a i UNWTO-a

16/07/2021

Svjetska turistička organizacija (UNWTO) je u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) sačinila paket tehničke podrške za oporavak turizma, koji je osmišljen da podrži vlade u državama koje su se suočile sa ovom socijalno-ekonomskom vanrednom situacijom, bez presedana, kako bi pružili smjernice državama članicama kako odgovoriti na COVID-19. Crna Gora je jedna od država koja se našla u grupi onih kojim su odobrene konsultantske usluge u cilju izrade ovog strateškog okvira.

Paket tehničke podrške je strukturiran oko tri glavna stuba: a) ekonomski oporavak, b) marketing i promocija i c) institucionalno jačanje i izgradnja otpornosti.

Na realizaciji projektnih aktivnosti za Crnu Goru, a u okviru pomenutog projekta, radiće četiri konsultanta. Jedan od njih treba biti lokalni stručnjak, a koji će biti zadužen za oblast standarda kvaliteta u turizmu.

U nastavku je više informacija o profilu traženog nacionalnog stručnjaka, shodno zahtjevima UNWTO.

Potrebno je da stručnjak ima dokazano iskustvo iz oblasti standarda kvaliteta u turizmu, sa tercijarnim obrazovanjem o standardima kvaliteta i sigurnosti, poželjno u turizmu ili srodnim oblastima. Očekuje se da stručnjak ima pouzdano i dokazano iskustvo u pogledu standarda kvaliteta, klasifikacije hotela, uključujući praćenje, labeling, sertifikaciju i rad u sektoru turizma i sigurnosti, koje će potvrditi referencama. Stručnjak treba da bude u mogućnosti da sagleda, analizira i procijeni protokole sigurnosti i zaštite za turistički sektor koji su na snazi, da analizira trenutne operativne standarde i njihovu primjenu i praćenje, da identifikuje područja u kojim su potrebne promjene/ažuriranje, da preporuči dalja poboljšanja, formuliše ključne pokazatelje uspješnosti i reviziju, ali i mehanizam praćenja, kako bi se osiguralo poštovanje i sprovođenje SOP-a (standardnih operativnih procedura) i pružanje obuke vladinim službenicima, inspektorima i privatnom sektoru u turizmu, kako bi razumjeli primjenu SOP-a. Potrebno je da konsultant govori crnogorski i engleski jezik. Treba da ima sjedište u Crnoj Gori, po mogućnosti u Podgorici, a od konsultanta se očekuje da obezbijedi 10 nedelja rada tokom vremena od 12 do 14 nedelja. Planirano je da projektne aktivnosti započnu u najkraćem mogućem roku.

Kontakt osoba za ovaj poziv je Maja Kovačević, samostalna savjetnica u Direktoratu za razvojne politike u turizmu, a istovremeno i kontakt osoba za saradnju sa UNWTO za Crnu Goru.

Molimo sve zainteresovane da dostave svoj CV najkasnije do srijede 21. jula do 15h, na e-mail adresu maja.kovacevic@mek.gov.me. CV forme dostavljene do navedenog roka će biti proslijeđene nadležnoj organizacionoj jedinici UNWTO koja će izvršiti selekciju.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi sa pozivom, možete se obratiti na e-mail adresu maja.kovacevic@mek.gov.me ili na broj telefona 020 446 375.

https://www.gov.me/clanak/poziv-za-dostavu-radne-biografije-za-strucnjaka-za-standarde-kvaliteta-u-turizmu-u-okviru-paketa-podrske-ebrd-ja-i-unwto-a