You are here

Poziv za učešće u projektu „Aktiviranje žena“

08/04/2021

Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada realizuje pilot projekat „Aktiviranje žena“, u opštinama Podgorica i Bijelo Polje.

Obuka na radnom mjestu namijenjena je ženama od 25 do 34 godine života, sa djecom predškolskog uzrasta, prijavljenim u evidenciju o nezaposlenim licima Zavoda za zapošljavanje Grne Gore od 15. marta 2020. godine, kao lica koja su izgubila posao ili su se nakon ovog datuma prijavila u evidenciju o nezaposlenim licima. Planirana je realizacija programa obuke na radnom mjestu za 45 nezaposlenih žena, od kojih 30 u Podgorici i 15 u Bijelom Polju.

Zavod će nezaposlene žene kojima je obuka namijenjena pripremiti za uključivanje u obuku na radnom mjestu.

Prijavu na poziv mogu podnijeti poslodavci koji:

  • su registrovani za obavljanje djelatnosti na teritoriji opština Podgorica i Bijelo Polje;
  • redovno izmiruju zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
  • u periodu od tri mjeseca prije prijave na poziv nijesu smanjivali broj zaposlenih i
  • imaju radnika sa najmanje tri godine radnog iskustva – trenera  koji će sprovoditi obuku.

Pored navedenih uslova, prijavu na poziv mogu podnijeti poslodavci koji su spremni da sa učesnicama obuke  za koje će obuku izvoditi u trajanju od tri mjeseca, zaključe ugovore o radu u najkraćem trajanju od šest mjeseci, a sa učesnicama, za koje će obuku izvoditi u trajanju od šest mjeseci, zaključe ugovore o radu, u najkraćem trajanju od 12 mjeseci.

U prilogu je  javni poziv poslodavcima iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opština Podgorica i Bijelo Polje za realizaciju obuke na radnom mjestu.

Fajlovi: