You are here

Seminar - Sprečavanje pranja novca u osiguranju

12/06/2014

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja Crne Gore, organizuje seminar „ Sprečavanje pranja novca u osiguranju“.

Seminar će se održati u prostorijama Privredne komore Crne Gore u Podgorici, ul. Novaka Miloševa br.29/II, dana 13.06.2014. i 14.06.2014. godine sa početkom u 08.30 h, po programu koji je prilog ovom pismu.

Agenciji za nadzor osiguranja je, od strane društava za osiguranje koja se bave poslovima životnih osiguranja , više puta iskazana volja za pohađanjem određene radionice, koja bi doprinijela, između ostalog i, boljem razumijevanju rizika sa kojima se mogu suočiti ovlašćena lica i prepoznati transakcije u vezi sa sprečavanjem pranja novca. Takođe, članom 4 stav 2 tačka 8 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisano je da su društva za osiguranje koja se bave poslovima životnog osiguranja, filijale stranih osiguravajućih društava za životno osiguranje, društva za posredovanje i društva za zastupanje u osiguranju u dijelu koji se odnosi na životno osiguranje, obavezni da preduzimaju sve mjere za otkrivanje i spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma prije, prilikom i nakon završetka svih poslova primanja, ulaganja, zamjene, čuvanja ili drugog raspolaganja novcem ili drugom imovinom, odnosno transakcija za koje postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. Istovremeno su shodno članu 38 stav 1 tačka 6 istog zakona, kao i članu 3 stav 5 Smjernica za analizu rizika pranja novca i finansiranja terorizma, isti dužni da ovlašćenom licu i njegovom zamjeniku obezbijede redovno usavršavanje u dijelu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

 Predavač na seminaru je dr Mladenka Balaban iz Instituta ekonomskih nauka, Beograd.

Sportswear Design | Air Jordan 1 Retro High OG University Blue - Gov

Fajlovi: