You are here

Akcioni plan energetske efikasnosti

08/07/2016

Treći akcioni plan energetske efikasnosti za period 2016-2018 predstavljen je u Privrednoj komori na sjednici Koordinacionog odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, 8. jula 2016. godine.

Akcioni plan energetske efikasnosti (APEE) za period 2016-2018. godina je pripremilo Ministarstvo ekonomije i usvojila Vlade 30. juna 2016. godine. Ovaj dokument je usaglašen sa strožijim zahtjevima inoviranih EU direktiva u oblasti energetske efikasnosti. Istovremeno, predstavlja sveobuhvatni vodič za sprovođenje politike energetske efikasnosti na strani finalne potrošnje energije za naredni trogodišnji period, kao i izvještaj sa detaljnim prikazom aktivnosti sprovedenih u prethodnom periodu i ocjenom ostvarenih ušteda energije u odnosu na ciljeve postavljene u prethodnom akcionom planu.

U ime Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu za energetsku efikasnost GIZ, Jasna Sekulović je kazala da oni u okviru ovog fonda kroz razne aktivnosti i projekte u Jugoistočnoj Evropi posljednjih devet godina podržavaju mreže različitih organizacija koje se bave energetskom efikasnošću.

- Posebno me raduje da je Crna Gora prva pripremila Akcioni plan energetske efikasnosti.Ovaj dokument je veoma dobro pripremljen i sadrži dosta informacija – rekla je Sekulović. Ona je pohvalila Direktorat za energetsku efikasnost, posebno direktne učesnike u izradi ovog dokumenta Milorada Burzana i Božidara Pavlovića.

Dragica Sekulić, generalna direktorica Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije je kazala da APEE ima četiri glavna cilja, bazirana na prioritetima Zakona o efikasnom korišćenju energije. Riječ je o implementaciji Zakona kompletiranjem i unapređenjem regulatornog i poboljšanjem institucionalnog okvira, zatim o podizanju svijesti o novim zakonskim zahtjevima i dobroj praksi u oblasti energetske efikasnosti kod institucija javnog sektora, lokalnih samouprava, velikih potrošača, profesionalnih organizacija i ostalih. Predviđeno je poboljšanje statističkog i monitoring sistema u oblasti energetske efikasnosti, te implementacija mjera za uštedu energije sa prepoznatljivim rezultatima.

Ukupno je 19 mjera energetske efikasnosti koje su u APEE i podijeljene su na zgrade, domaćinstva, usluge, transport, energetske subjekte i horizontalne mjere. Karakteristično je da je nova direktiva osim finalne potrošnje energije obuhvatila i sektore proizvodnje, distribucije i prenos energije.

U okviru EE mjera namijenjenih sektoru zgrada Ministarstvo vidi šansu za saradnju sa Privrednom komorom, posebno pri obuci stručnih lica za energetske preglede kao i u primjeni pravilnika po pitanju EE zgrada, naročito nakon početka procesa energetskog sertifikovanja.

U okviru mjera za domaćinstva aktivnu ulogu privrede vide u promociji energetskog označavanja uređaja za domaćinstvo. Nosioci ovih aktivnosti: su ministarstva ekonomije i finansija, jedinice lokalne samouprave, Uprava za inspekijske poslove, posebno Tržišna inspekcija, dobavljači i distributeri uređaja.

Donijeta su dva pravilnika koji se odnose na veš mašine, sijalice, uređaje za klimatizaciju a do kraja godine će se donijeti još četiri pravilnika (televizori, sijalice, rashladne uređaje i mašine za pranje suđa). Aktivnu ulogu privrede vide u dijelu edukacije privrednika koji se bave uvozom i prodajom ovih uređaja u cilju informisanja šta moraju da ispoštuju, kao i sa tržišnom inspekcijom koja je dužna da sprovodi ove mjere.

- Namjera nam je da proširimo lepezu projekata energetske efikasnosti namijenih građanima – kazala je Sekulić.

Ona je članove Odbora je informisala da je na nedavno održanom pariskom samitu odobreno 50 miliona eura za projekte EE. Očekuje se da će sredstva preko komercijalnih kredita doći u Crnu Goru.

- Privredna komora i Odbor EEZŽS su pravo mjesto za promociju, kako bi što više privrednika pronašlo svoj interes da učestvuje u realizaciji ovih projekata –rekla je ona.

Novina u ovom Planu su EE mjere koje se odnose na sektor transporta. Kroz projekat IPA 2011 ME je započelo izradu APEE u transportu i realizaciju pilot projekata. Ministarstvo očekuje podršku Komore pri uvođenju komponente EE prilikom planiranja infrastrukturnih projekata u sektoru transporta, kao i sagledavanje ušteda energije i drugih benefita. Kroz projekat će se dobiti metodologija za sagledavanje energetskih ušteda uvođenjem različitih infrastrukturnih rješenja u sektoru saobraćaja (npr. zeleni talas, organizacija javnog prevoza).

U narednom periodu radiće se na pripremi pravilnika o energetskom označavanje guma.

Horizontalne EE mjera odnose se na razvoj osnovnog legislativnog, regulatornog i institucionalnog okvira za EE u Crnoj Gori; donošenje planskih dokumenata za EE; uspostavljanje statističkog i monitoring sistema za EE; razvoj energetskog menadžmenta u javnom i sektoru komercijalnih usluga te industrijskom; info kampanju unapređenja EE; jačanje edukacije i sprovođenje stručnih obuka u oblasti EE; uvođenje regulatornog okvira za eko dizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije.

Zaključila je da je naglašena potreba za aktivnijim uključenjem relevantnih privrednih subjekata u realizaciji aktivnosti predviđenih APEE, te da Komora definiše efektne mehanizme podrške.

Jelena Janjušević, UNDP, kazala je da u okviru programa Centra za održivi razvoj, koji zajednički sprovode sa Vladom, postoji niz aktivnosti razvoja niskokarbonskog turizma – projekat Beautiful Cetinje i unapređenje EE u zgradama koje imaju kulturnoistorijski značaj.

UNDP je informisao Odbor o projektu Izrada policentričnog plana održive urbane mobilnosti za Bokokotorskom zalivu i Cetinje. On daje sveobuhvatan prikaz saobraćaja u Bokokotorskom zalivu i Cetinju, po metodologiji EU. Ovo je prvi takav plan u regionu. Plan može poslužiti kao model drugim opštinama, naročito u javnom gradskom prevozu.

Božidar Pavlović je informisao Odbor da je u toku izrada studije za korišćenje obnovljivih izvora energije u sektoru transporta, nakon čega će biti izrađen i APEE u ovom sektoru.

Mladen Bajković, ETG grupa je pohvalno govorio dokumentu i o pokretanju ESCO koncepta. Smatra da je o ovoj temi potrebno organizovati niz radionica i okruglih stolova i u to uključiti što više privrednika.

Potpredsjednik Privredne komore Stanko Zloković je afirmativno govorio o dokumentu i kazao da će ova asocijacija učestvovati u edukacijama i dati pun doprinos da se plan sprovede.

- U okviru Komore imamo mogućnost da prezentiramo velikom broju privrednika različite teme, pri čemu su privrednicima jako interesantne one o finasijskim podsticajima malim i srednjim preduzećima. Potrebno je napraviti paket koji bi sadržao finansijske ponude za MSP, poput ranijih koji su postojali za građane – riječi su Zlokovića.

Dragan Žinić je informisao Odbor o preduzetim aktivnostima vezanim za inicijativu da se termika fasade ne obračunava u bruto stambenu površinu. 

Authentic Sneakers | Air Jordan