You are here

Informativna brošura - Pojednostavljenje procesa registracije preduzeća

24/11/2020

Kao rezultat aktivnosti radne grupe Savjeta za konkurentnost za reformu procesa registracije preduzeća, Sekretarijat Savjeta za konkurentnost je pripremio informativnu brošuru: „Pojednostavljenje procesa registracije preduzeća u Crnoj Gori, kao rezultat nove legislative i promjene poslovnih pravila“. Brošura poredi korake potrebne za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću, prije i nakon oktobra 2020. godine. Pripremljena je da se na jasan način prikaže koji su koraci ukinuti ili pojednostavljeni za osnivača društva sa ograničenom odgovornošću, koje je ujedno i najčešći oblik organizovanja privrednih društava u Crnoj Gori.

Reforma procesa registracije preduzeća intezivirana je u martu 2019. godine kada je, od strane Savjeta za konkurentnost, formirana međuresorna radna grupa za izradu Analize stanja u oblasti registracije preduzeća sa mjerama za unapređenje. Krajni cilj reforme, koji je jako podržan i od strane privrednih udruženja, je omogućavanje elektronske registracije (osnivanje, izmjene i prestanak) svih oblika privrednih subjekata. Kako ovaj cilj zahtijeva vrijeme i određene preduslove, ova publikacija daje presjek do sada postignutog, obzirom da je prepoznat značajni napredak za privredu već u ovoj fazi, a što se ogleda u smanjenju koraka procesa registracije sa 26 na 17.