You are here

Na putu digitalne transformacije

14/10/2021

Na sjednici Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija Privredne komore Crne Gore, održanoj 14. oktobra 2021. godine, predstavljen je nacrt Strategije digitalne transformacije Crne Gore, čija izrada je u toku. Sjednici su prisustvovali i članovi operativnog tima za izradu Strategije, koji su izvijestili su o definisanim strateškim ciljevima, i aktivnostima čijom realizacijom će se postići zacrtani ciljevi.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Aleksandar Radulović, a u radu su učestvovali, pored članica Odbora i sekretarke Nade Rakočević, i članovi operativnog tima za izradu Strategije. Pored predstavnika Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, koje je nadležno ministarstvo za izradu Strategije, Zorane Popović, direktorke direktorata za elektronsnku upravu, ujedno i koordinatorke operativnog tima i Milice Vučinić, sekretarke operativnog tima, prisutni su bili i predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja, predstavnici bankarskog I ICT sektora, te predstavnici NVO sektora.

Nacrt Strategije digitalne transformacije Crne Gore prezentovala je Zorana Popović, koja se u svom uvodnom obraćanju zahvailila Privrednoj komori na saradnji i pomoći prilikom izrade ovog strateškog dokumenta, kao i svim članovima operativnog tima koji već nekoliko mjeseci aktivno rade na ovom dokumentu.

- Ovo je još uvijek 'živ' dokument jer je u izradi i mijenja se svakog dana. Izrada dokumenta zahtijevala je analizu stanja koju smo radili na više frontova, uz angažovanje brojnih konsultanata i eskeperata koji su učestvovali na izradi same strategije- kazala je ona, dodajući da je ukupno sedam mini timova radilo na njoj.

Ona je kazala da je sam proces njene izrade bio inkluzivan, jer je bilo sluha za želje i ideje svih aktera koji čine digitalno društvo.

- U cilju kreiranja širokog okvira ove strategije ostvarene su konsultacije sa relevantnim subjektima, a osim obaveznih javnih konsultacija organizovana su i  tri konsultativna procesa sa raznim zainteresovanim stranama. Takođe je urađena i analiza pravnog i institucionalnog okvira – kazala je Popović.

Ona je istakla da je Strategija digitalne transformacija od velike važnosti za unapređenje digitalnog društva, te da ona sadrži dva strateška cilja : Povećan kapacitet i sposobnosti za digitalnu transformaciju Crne Gore i Povećanu digitalna svijest crnogorskog društva i digitalnu konkurentnost IKT sektora .

Popović je kazala da pravci djelovanja ovih strateških ciljeva uključuju: efikasnu i efektivnu koordinaciju i praćenje digitalne transformacije; poboljšanje pristupačnosti i interoperabilnosti podataka ; povećanu pokrivenost i modernizaciju informaciono-telekomunikacione infrastruktrure; digitalne vještine; podizanje svijesti o važnosti digitalnog razvoja; unapređenje kvaliteta, količine i upotreba e-usluga te unapređenje i razvoj IKT ekonomije

- Trudli smo se da izgradimo čvrste temelje koji su nam neophodni da bi nadograđvalii sistem i sproveli uspješnu digitalnu transformaciju – kazala je ona.

Nada Rakočević, sekretarka OU ICT, koja je ujedno i član mini tima 1 koji se bavio definisanjem aktivnosti u cijlju efikasne i efektivnue koordinacije i praćenje digitalne transformacije, kazala je da je u nju inkorporirana inicijativa koju su prije tri godine udružene Privredna komora, Američka privredna komora, Asocijacija menadžera te Savjet stranih investitora, podnijele Vladi, a tiče se formiranja koordinacionog tijela na najvišem nivou koji će upravljati ovim procesom.

- Predstavnici u ovom tijelu, čiji će konačan sastav biti definisam u dogovoru Vlade i inicijatora, trebalo bi da budu ključni akteri procesa digitalne transformacije, sa jakim stručnim i institucionalnim kapacitetom. Tijelom bi  predsjedavao premijer, zbog svoje institucionalne jačine i uticaja na sami proces, ministri relevantnih resora, predtavnici bankarskog, telekomunikacionog I IT sektora, predstavnici naučno obrazovne zajednice i NVO-a – kazala je ona.

Prema njenim riječima, u aktivnostima je predviđeno definisanje liste indikatora koje bi trebalo da budu praćeni od strane zvanične institucije za statistiku, i na osnovu čega će se mjeriti uspješnost realizacije akcionog plana Strategije.

- Nedostatak podataka, naročito vezanih za IT sektor predstavlja veliki problem i barijeru za praćenje, analizu I sam dalji razvoj digitalizacije– kazala je Rakočević.

Prisutni članovi operativnih timova koji učestvuju na izradi ove Stategije saglasni su da glavni cilj mora biti usvajanje dostupnosti podataka i interoperabilnosti, jer bez dobrih i dostupnih podataka nema ni dobre digitalne transformacije.

sjednici je istaknuto da je neophodno da institucije otvore svoje podatke, jer njihova nedostupnost usporava transformaciju, te sprovođenje edukativnih radionica o pravnom i zakonskom dijelu koji se odnosi na ove podatke, kao i obuka službenika u javnoj upravi.

Smjernice u obliku razmjene podataka moraće se raditi kroz jednistveni interoperabilni sistem, a ti podaci će se objavljivati u otvorenom format.

Ukazano je na to da je cijela digitalna transformacija oslonjena na dvije infratstrukture, i to telekomunikacionu, koja je zaista dobra, i infrastrukturu podataka koja je jako zapuštena, te bi trebalo govoriti o razvijanju svijesti o novim načinima akvizicije podataka, te da je sadašnji način prikupljanja podataka u razvijeno svijetu odavno prevaziđen. Za ovu promjenu neophodna institucionalna podrška, jer elektronski registri, na nivou institucija, moraju postojati.

Zorana Popović je kazala da je trenutno samo 12 ovakvih registara, te da, iako je zakonska obaveza razmjena podataka po službenoj dužnosti, većina institucija ne prijavljuje svoje elektronske registre.

Tpkom sjednice ocijenjeno je i da glavni strateški cilj mora biti sinergija svih koji mogu pomoći digitalnu strategiju Crne Gore, a da posebnu pažnju treba obratiti na unapređenje i razvoj IKT ekonomije.

Kako se navodi, Infomaciono-komunikacione tehnologije su afirmisale koncept „nove-digitalne-web ekonomije”, i IKT jeste  ključni nosilac razvojnih procesa, koji omogućava porast inovativnosti i produktivnosti, kako bi se ostvario ključni preduslov ostvarenja ekonomskog i društvenog razvoja.

Članovi Odbora kazali su da IT sektoru treba pomoći kroz subvencije, kako bi se povećao broj zaposlenih, unaprijedilo ponudu te da je evidentno da fali stručnog kadra u ovoj oblasti.

Zaključeno je i da je neophodno identifikovati smetnje za institucionalnu primjenu e-računa, koji se u regionu već koristi, a da kod nas još uvijek postoji nerazumijevanje takvog računa, te da treba podržati kompanije koje ga žele implementirati.

 Ukazano je da se mora raditi na kreiranju ambijenta za privlačenje stranih investicija u IT sektoru, prvenstveno kroz digitalne nomade kroz koje bi Crna Gora bila prepoznata na digitalnoj mapi Evrope, što će ujedno omogućiti i bolje pozicioniranje i privlačenje evropskih fondova.

Na kraju, prisutni su zahvalili Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija što je ICT sektor prepoznat kao jedan od esencijalnih učesnika u procesu izrade Strategije digitalne transformacije crnogorskog društva.