You are here

Neophodno širiti svijest o značaju standarda

10/06/2021

Koordinacioni odbor za kvalitet Privredne komore Crne Gore, na sjednici 10. juna, usvojio je Program rada za tekuću godinu i Informaciju o održanom sastanku sa predstavnicima Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija. Direktor Instituta za standardizaciju (ISME) Zoran Glomazić imao je prezentaciju na temu „ISME u procesu podizanja kvaliteta usluga na putu ka punopravnom članstvu u CEN/CENELEC”.

Sjednicu je vodio predsjednik Koordinacionog odbora prof. dr Milan J. Perović.

Sekretarka KO Marga Koković informisala je članove o nedavnom sastanku na kom su razmotrene mogućnosti razvoja saradnje u oblasti sistema kvaliteta između Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i Privredne komore Crne Gore. Tom prilikom bilo je riječi o mogućnostima da se uključi predstavnik Ministarstva javne uprave u rad Koordinacionog odbora za kvaliteta, te potpiše sporazum o saradnji ove dvije institucije. Razgovarano je i na temu organizovanja edukativnih aktivnosti iz oblasti CAF - sistema upravljanja kvalitetom za institucije javne uprave i predloženo da se održi zajednički sastanak sa organizacijom ReSPA.

Jedna od tema takođe je bila da se razmotre mogućnosti i predlože koncepti uspostavljanja nacionalne nagrade za kvalitet, kao i da se sagleda prostor za saradnju u oblasti digitalizacije.

Direktor Glomazić, tokom prezentacije na temu „ISME u procesu podizanja kvaliteta usluga na putu ka punopravnom članstvu u CEN/CENELEC”, kazao je da je Institut za standardizaciju Crne Gore od osnivanja donio, objavio, pripremio preko 22 000 MEST standarda i srodnih dokumenata.

Prema njegovim riječima direktora, Institut svojom misijom nastoji da, bar većina ovih standarda, u narednom periodu, umjesto u registru Instituta, budu u planovima, poslovnim procesima, tehničkoj dokumentaciji, internim pravilima svih poslovnih organizacija, vladinih institucija, nevladinih organizacija, malih i srednjih preduzeća i generalno na svim nivoima, državnom i lokalnom, kao i u privatnim poslovnim subjektima i javnom sektoru.

- Svjedoci smo deklarativnog zalaganja za standarde u svim oblastima. Uvijek čujemo da „moramo primjenjivati evropske standarde“, ali realizacija u praksi ide nešto sporije. Standardi i njihova implementacija izazivaju promjene. Promjene ponašanja, djelovanja, odvijanja procesa... a u ljudskoj prirodi je da se odupire promjenama, iako znamo da su jedino promjene stalne – rekao je on.

Naglasio je da ne postoji oblast čijem kvalitetu ne mogu da doprinesu standardi.

Informisao je članove Koordinacionog odbora ga je Institut za standardizaciju na korak od ispunjenja uslova za punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju, a to su: Evropski komitet za standardizaciju (CEN) i Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC).

- Sticanjem punopravnog članstva u ovim organizacijama Institut će obezbijediti trajnu dostupnost međunarodnih i evropskih standarda u Crnoj Gori, kao i pravo učešća crnogorskih eksperata u izradi evropskih standarda, čime će zastupati interes crnogorske privrede i društva uopšte, što je naročito važno. Razvoj nacionalne standardizacije je preduslov za brže i uspješnije integracije u međunarodne i evropske tokove – kazao je Glomazić.

Institut kroz svoj doprinos nastoji podržati i pomoći aktivnosti malih i srednjih preduzeća za osposobljavanje za učešće na globalnom tržištu, što je dio usaglašavanja zakonodavstva s ciljem ispunjavanja uslova za članstvo u EU i WTO.

Istakao je da se prihvatanjem kvaliteta, kao jasnog kriterijuma konkurentnosti, i društvene odgovornosti kao radne kategorije koja istovremeno predstavlja i filozofiju i praksu, stvara klima međusobnog povjerenja i saradnje, pri čemu, raspoložive resurse treba usmjeriti, prije svega, na stvaranje najpovoljnijeg ambijenta za poslovanje uz održiv razvoj. Jedino na taj način moguće je izgraditi sistem dugoročnog povjerenja kroz stvaranje nove vrijednosti.

- Važno je da crnogorskoj privredi i društvu predstavimo i približimo značaj standardizacije kao i da ukažemo da postoji institucija kod koje, ili posredstvom koje, se može doći do bilo kog standarda koji je prihvaćen i usvojen bilo na nacionalnom, evropskom ili globalnom nivou. Taj pristup je sada moguć na jedan tehnološki savremen i intuitivno prihvatljiv način – rekao je direktor Glomazić.

U daljim aktivnostima ISME će nastojati da, kroz razne vidove edukativnih radionica, promotivnih aktivnosti, saradnje sa privredom, obrazovnim i naučnim institucijama obezbijedimo informisanost o značaju standarda i standardizacije kao i njihovu dostupnost.

Institut za standardizaciju svake godine priprema Program rada i plan donošenja crnogorskih standarda koji je baziran na potrebama zainteresovanih strana, koji realizuje u narednoj godini. Nedavno je uputio dopis Privrednoj komori sa zahtjevom da se iznese predlog za donošenje standarda neophodnih u poslovanju, a koji već nijesu registru Instituta. Članovi Odbora su pozvani da dostave navedene predloge do 19. juna.

Predsjednik Koordinacionog odbora Milan J. Perović ocjenjuje da je implementacija kvaliteta veoma važna za integracione procese Crne Gore.

- Evropska unija za učlanjenje traži mnogo više u ovoj oblasti nego što mi nudimo, a tražiće i više pred završetak procesa integracije – rekao je Perović.

On smatra da je zadatak države da svi budu adevatno informisani o značaju kvaliteta kao simbola uređenosti. Naveo je kao pozitivan primjer švedski javni servis koji jednom sedmično emituje program o kvalitetu.

Aleksandar Vujović, Centar za kvalitet, interesovao se da li je ISME napravio analizu koliko je kompanija kupilo standarde i implementiralo ih u posljednjih godinu.

Velimir Strugar iz EPCG smatra da će do značajnije zastupljenosti standarda u Crnoj Gori doći kada najviša rukovodstva kompanija budu željeli da ih implementiraju. Zato, smatra, on poslenici kvaliteta treba da intenziviraju komunikaciju sa poslovnim asocijacijama koje okupljaju top menadžment kompanija kao i sa državnim institucijama.

Saša Vujičić iz Plantaža smatra da će najviše rukovodstvo razumijeti korist od standarda kad se suoči sa konkurencijom.

- Ne može se biti uspješan na tržištu bez implementacije standarda. Sve svjetsko znanje moderne organizacije je sadržano u standardima – rekao je Vujičić.

Budimir Milović, Rudnik uglja Pljevlja, smatra da je ovo idealan trenutak za bavljenje kvalitetom s obzirom na to da je premijer jedan od njegovih najistaknutijih poslenika. On je ukazao da u okruženju, kompanije iz sektora energetike moraju da imaju sertifikate i primijenjuju standarde, što je praksa koju treba primijeniti i kod nas.

Sara Fetić Mujagić, Montenomaks C&L, istakla je važnost informisanja privrede o značaju implementacije međunarodnih standarda. Milica Globarević, Mobes Monte, govorila je o potrebi širenja svijesti o značaju standardizacije i standarda. Predložila je da se kreira posebna web platforma koja bi doprinijela tom cilju, a kojoj bi pristup imali svi članovi Koordinacionog odbora.

Slavica Jovanović, DLS Montenegro pitala je kada se može očekivati da ISME CEN-a i CENELEC-a, na što je direktor Glomazić odgovorio da su očekivanja da bi za to mogli aplicirati u trećem kvartalu ove godine.