You are here

Obavještenja za vozače teretnih motornih vozila - COVID-19

14/03/2020
Obavještavaju se sve kompanije čijim je vozačima u prethodnim danima izdato rješenje o stavljanju u samoizolaciju da se obrate Sanitarnoj inspekciji u svojoj lokalnoj samoupravi kako bi se rješenje promijenilo u skladu sa smjernicama zdravstveno sanitarnog nadzora.

Na dnu strane možete preuzeti dnevni izvještaj kompanije Milšped o statusu graničnih prelaza.

Na veb sajtu Međunarodne unije drumskih prevoznika - IRU, možete naći sve aktuelne informacije iz svijeta.

Stalni sekretarijat Transportne zajednice objavljuje pregled aktuelnog stanja
Stalni sekretarijat Transportne zajednice počeo je od 16.03.2020. godine da prati ograničenja putovanja koja uspostavljaju različite zemlje partneri iz jugoistočne Evrope (uključujući i zemlje članice Evropske unije) kao jednu od mjera koje imaju za cilj zaustavljanje širenja COVID-19 u regionu.
Širenje bolesti dovelo je do toga da su zemlje u regionu počele da uvode veoma snažne mjere koje se u velikoj mjeri odražavaju na transport i trgovinu u regionu.
Uloga Sekretarijata je da javnosti, posebno privrednim subjektima, obezbjedi pregled stanja (administracija- građani – poslovni subjekti) slijedom čega će ažurirarane informacije o aktuelnoj situaciji  biti dostupne na LINKU.
.......................................................................

U skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, od 15. marta 2020. godine. Ministarstvo zdravlja je na predlog Insituta za javno zdravlje, a radi tumačenja tačke 1 ove Naredbe, koja se odnosi na vozače teretnih motornih vozila koji upravljaju motornm vozilima uključenim u dopremanje roba u Crnu Goru, donijelo posebne smjernice zdravstveno-sanitarnog nadzora za:

1. Vozače teretnih motornih vozila strane državljane u tranzitu kroz Crnu Goru 

2. Vozače teretnih motornih vozila strane državljane čija je krajnja destinacija – mjesto istovara u Crnoj Gori 

3. Vozače teretnih motornih vozila državljane Crne Gore koji učestvuju u međunarodnom transportu roba

Sve navedene smjernice su privremenog karaktera i podložne su izmjenama i dopunama u skladu sa promjenom epidemiološke situacije u zemlji.

Smjernice za vozače kamiona (prevoznika robe) koji su u tranzitu kroz Crnu Goru:

 • prilikom ulaska u Crnu Goru, na graničnom prelazu se vozaču kamiona (prevoznik robe) uručuje Rješenje o zabrani zaustavljanja, zadržavanja i boravka na teritoriji Crne Gore
 • u Rješenju se navodi naziv graničnog prelaza – mjesta ulaska u Crnu Goru, naziv graničnog prelaza koji će biti tačka izlaska kamiona, kao i vremenski period u okviru kojeg je potrebno da prevoznik stigne do navedenog graničnog prelaza
 • u slučaju kvara prevoznog sredstva, vozač je dužan da pozove policiju 
 • za obavljanje fizioloških potreba koristiti toalete na odmorištima (odmaralištima) uz mjere zaštite i dezinfekcije
 • prilikom izlaska iz kamiona, vozač je dužan da drži odstojanje od ostalih lica od najmanje 2 m i da nosi ličnu zatitnu opremu, u koju spada: zaštitna maska za nos i usta; rukavice od lateksa ili nitrila; rukavice i maska se mijenjaju prilikom svakog islaska; korišćena oprema se odlaže u posebnu plastičnu vreću, namijenjenu za odlaganje navedene opreme koja se nalazi u kamionu do zavrsetka puta i higijenskog zbrinjavanja iste; potrebno je održavanje higijene ruku i dezinfekcija sredstvima na bazi alkohola prije i poslije korišćenja opreme

Smjernice za strance vozače kamiona - kraći boravak u Crnoj Gori:

 • prilikom ulaska u Crnu Goru, na graničnom prelazu se navedenoj kategoriji vozača uručuje Rješenje 
 • zabranjeno je svako nepotrebno zaustavljanje i zadržavanje vozila, tj. vozač je dužan da kamion vozi na odredište na kojem će se vršiti carinjenje i utovar/istovar robe
 • u slučaju kvara prevoznog sredstva, vozač je dužan da pozove policiju 
 • prilikom izlaska iz kamiona, vozač je dužan da drži odstojanje od ostalih lica od najmanje 2m i da nosi ličnu zatitnu opremu, u koju spada: zaštitna maska za nos i usta; rukavice od lateksa ili nitrila; rukavice i maska se mijenjaju prilikom svakog islaska; korišćena oprema se odlaže u posebnu vreću, namijenjenu za odlaganje navedene opreme; potrebno je održavanje higijene ruku i dezinfekcija sredstvima na bazi alkohola prije i poslije korišćenja opreme
 • za obavljanje fizioloških potreba koristiti toalete na odmorištima (odmaralištima) uz mjere zaštite i dezinfekcije
 • na mjestu utovara/istovara robe, vozač poštuje održavanje distance i nosi zaštitnu opremu (masku i rukavice); ukoliko dokumentacija nije prethodno elektronski proslijeđena, vozač predaje dokumentaciju, otvara utovarni prostor, održavajući potrebno odstojanje od ostalih lica i prati tok istovara/utovara; nakon završetka utovara/istovara, vozač ulazi u kabinu kamiona i nastavlja put 
 • u slučaju da procedura carinjenja i utovara/istovara robe zahtijeva da vozač mora boraviti na teritoriji Crne Gore neko kraće vrijeme (npr. ukoliko je potrebno noćenje), vozač velikih kamiona boravi u svojoj kabini i koristi postojeći ležaj, dok vozači manjih kamiona za odmor i noćenje u trajanju od jedne noći treba da koriste postojeći prostor kabine; za ove potrebe koristiti postojeća odmarališta za kamione, ona koja posjeduju toalete; u slučaju potrebe za dužim boravkom, kada je potreban smještaj u hotelu/motelu, vozač je dužan da o tome obavijesti nadležnu Epidemiološku službu i dalje postupa po dobijenim uputstvima 
 • vozači moraju posjedovati dovoljnu količinu lične zaštitne opreme (maski i rukavica) koju obezbjeđuje poslodavac; prilikom ulaska u Crnu Goru, nadležne službe mogu obaviti provjeru posjedovanja dovoljne količine lične zaštitne opreme
 • održavati adekvatnu higijenu, češće dezinfikovati prostor kabine odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom (alkohol, hlorni preparati) prema uputstvima proizvođača
 • obavljati redovnu dezinfekciju kamiona 

Smjernice za vozače kamiona – građani sa prebivalištem u Crnoj Gori:

 • nakon ulaska u Crnu Goru zabranjeno je svako nepotrebno zaustavljanje i zadržavanje vozila, tj. vozač je dužan da kamion vozi na odredište 
 • u slučaju kvara prevoznog sredstva, vozač je dužan da pozove policiju 
 • prilikom izlaska iz kamiona, vozač je dužan da drži odstojanje od ostalih lica od najmanje 2 m i da nosi ličnu zatitnu opremu, u koju spada: zaštitna maska za nos i usta; rukavice od lateksa ili nitrila; rukavice i maska se mijenjaju prilikom svakog islaska; korišćena oprema se odlaže u posebnu vreću, namijenjenu za odlaganje navedene opreme koja se nalazi u kamionu do zavrsetka puta i higijenskog tretiranja iste; potrebno je održavanje higijene ruku i dezinfekcija sredstvima na bazi alkohola prije i poslije korišćenja opreme
 • za obavljanje fizioloških potreba koristiti toalete na odmorištima (odmaralištima) uz mjere zaštite i dezinfekcije
 • na mjestu utovara/istovara robe, vozač poštuje održavanje distance i nosi zaštitnu opremu (masku i rukavice); ukoliko dokumentacija nije prethodno elektronski proslijeđena, vozač predaje dokumentaciju, otvara utovarni prostor, održavajući potrebno odstojanje od ostalih lica i prati tok istovara/utovara; nakon završetka utovara/istovara, vozač ulazi u kabinu kamiona i nastavlja put 
 • nakon završetka radnog zadatka, vozač iz navedene kategorije, do novog zahtjeva za obavljanjem posla od strane poslodavca, dužan je da boravi u svojoj kući/stanu; osoba boravi u zasebnoj sobi i poštuje sve propisane zahtjeve striktne kućne izolacije: ukoliko je moguće, u domaćinstvu ostaje samo još jedna osoba koja će biti zadužena da brine o osobi u izolaciji (doprema hranu i ostale potrebštine); često pranje i dezinfekcija ruku, posebno nakon kontakta sa sekretom iz disajnih puteva, prije jela i nakon korišćenja toaleta; higijena ruku uključuje pranje ruku sapunom i vodom ili utrljavanjem na ruke provjereno efikasnih sredstava za dezinfekciju; nije potrebno korišćenje maske; prilikom eventualne potrebe korišćenja zajedničkih prostorija u stanu/kući obavezna je upotreba hirurških maski (svesti mogućnost i potrebu ovakvih dešavanja na najmanju moguću mjeru); za dopremanje obroka, najbolje koristiti stolić koji će se nalaziti ispred vrata u kojoj boravi vozač; posude sa obrokom se stavljaju na sto, a tu se vrši i odlaganje iskorišćenog posuđa; odjeća i drugi veš za pranje, koji se odlažu u kesu, se uz korišćenje rukavica preuzima stavljanjem u drugu kesu i zatim se vrši njeno pranje; održavanje higijene i dezinfekcija životnog prostora; u slučaju pojave simptoma, obavezno se prvo poziva nadležna Epidemiološka služba 
 • obavljati redovnu dezinfekciju unutrašnjosti kamiona

U prilogu su odluke (uredbe) koje su donijete u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Sloveniji.

Situacija u Austriji

12.3.2020.

Austrija je ponovo uvela privremenu graničnu kontrolu na granicama s Italijom. Temperatura vozača i njihove aktivnosti posljednjih dana sistematski se provjeravaju (mjera važi narednih 10 dana).

Austrija prestaje i željezničke prevozne djelatnosti koje dolaze iz Italije (važi do 3. aprila). Ova mjera se ne odnosi na teretni prevoz.

13.3.20

U cijeloj Austriji zabrana vikenda za teška teretna vozila iznad 7,5 tona biće suspendovana do 3. aprila 2020. s trenutnim stupanjem na snagu. O toj mjeri se razgovaralo i koordiniralo s Italijom i Bavarskom kako bi se izbjegla čekanja na granici u najboljoj mogućoj mjeri.

Izvor: AISÖ

Situacija u Francuskoj

Od 17. marta u podne stupaju na snagu nove mjere kojima se ograničavaju aktivnosti i javna okupljanja kako bi se ograničio učinak epidemije koronavirusa (COVID-19). Mjere će trajati 15 dana.

Proglašena je nacionalna blokada. Ljudima je dozvoljeno kretanje samo za hitne slučajeve, zbog kupovine hrane ili na posao.

Samo su granice Šengenskog područja zatvorene za sljedećih 30 dana (spoljnje granice Evropske unije). Detaljnije informacije trebale bi biti najavljene uskoro.

Izvor: Francuska vlada

Situacija u Španiji

Uz prethodne preduzete mjere, španska vlada najavila je da su od 17. marta granice zatvorene za kretanje osoba. Izuzeti su španski državljani, španski stanovnici, prekogranični putnici i svi koji opravdavaju slučaj više sile.

Teretni prevoz ostaje izuzet kako bi garantovao privrednu aktivnost i lanac nabavki.

Situacija u Švajcarskoj

Nove mjere koje ograničavaju aktivnosti i javna okupljanja stupaju na snagu kako bi ograničile učinke epidemije Coronavirusa (COVID-19). Ljudima je dozvoljeno kretanje samo za hitne slučajeve, zbog kupovine hrane ili na posao. Mjere će se primjenjivati do 19. aprila.

Od 17. marta ulazak na teritoriju Švajcarske iz Italije, Francuske, Njemačke i Austrije ograničen je na švajcarske državljane, švajcarske stanovnike i ljude koji ulaze iz profesionalnih razloga.

Međunarodni teretni prevoz i tranzit su još uvijek dopušteni.

Izvor: Švajcarsko savezno vijeće

Situacija u Sloveniji

Prevoz robe iz pravca Italije u ili kroz Republiku Sloveniju više nije moguć stranim prevoznicima, a teretna vozila koja su već ušla u Sloveniju iz pravca Italije, moći će napustiti teritoriju Slovenije najkraćom rutom. Više o navedenom možete pročitati u priloženoj Uredbi.

18.03.2020. Uredba o utvrđivanju uslova za ulazak u Sloveniju iz Italije

Uredba o utvrđivanju uslova za ulazak u Republiku Sloveniju iz Republike Italije radi suzbijanja i kontrole zaraznih bolesti dostupna je u prilogu a u nastavku neslužebni prijevod iste.

Član 1.
Ovom uredbom utvrđuju se uslovi za ulazak na područje Republike Slovenije iz Republike Italije radi suzbijanja i kontrole epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19).

Član 2.
(1) Uspostavljaju se četiri kontrolne tačke, u graničnom području na cestovnim vezama s Republikom Italijom i to:
1. Vrtojba,
2. Fernetiči,
3. Škofije,
4. Krvavi potok.
(2) Kontrolne tačke iz 1., 2. i 3. tačke predhodnog stava su otvorene sve vrijeme, kontrolna tačka iz tačke 4. predhodnog stava, od 5. do 23. sati
(3) Upravitelji cesta moraju osigurati da su na kontrolnim točkama iz prethodnog stava postavi odgovarajuća signalizacija i blokiraju sve ostale cestovne veze s Republikom Italijom.
(4) Željeznički putnički te međunarodni povremeni i linijski promet između Republike Italije i Republike Slovenije se bustavlja.
(5) Cestovni teretni prevoz, osim prevoz poštanskih pošiljki, lijekova, zaštitne opreme i sanitetskog materijal
i humanitarne pomoći, iz Republike Italije u Republiku Sloveniju se obustavlja. Izuzetak su teretna vozila (teretni promet), čije je krajnje odredište Republika Slovenija ili u tranzitu ako je dogovoreno sa susjednom državom da prihvati teretno vozilo

Član 3.
(1) Strancu je dozvoljen ulazak u Republiku Sloveniju ako podnese dokaz na slovenačkom, engleskom ili talijanskom jeziku starim ne više od tri dana da je prošao molekularno laboratorijsko ispitivanje na prisustvo SARSCoV-2 COVID-19), koji će pokazati negativne rezultate na SARS-CoV-2 (COVID-19).
(2) Ako stranac ne dostavi dokaz iz prethodnog stava, ipak će mu biti dopušten ulazak u Republiku Sloveniju ako:
– tjelesna temperatura ispod 37,5 ° C, i
– ne pokazuje jasne znakove infekcije gornjih disajnih
puteva (kašalj, kihanje, kratkoća daha).
(3) Ulazak u Republiku Sloveniju se dozvoljava državljanima Republike Slovenije i licima sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Republici Sloveniji. Ako ima temperaturu veću od 37,5 ° C ili pokazuje jasne znakove infekcije gornjih dišnih puteva (kašalj, kihanje, kratkoća daha), obaviještava se o uputama Nacionalnog instituta za javno zdravstvo.

Član 4.
Ova Uredba se ne odnosi na građane Republike Slovenije i građane Republike Italije, dvostruke vlasnike, koji imaju svoje zemljište na obje strane državne granice i obavljaju poljoprivredne poslove.

Član 5.
Ovu uredbu provode zdravstveni radnici i Civilna zaštita Republike Slovenije uz pomoć policije.

KONAČNA ODREDBA

Član 6.
Danom stupanja ove Uredbe na snagu prestaje se primjenjivati Uredba o utvrđivanju uvjeta za ulazak u Republiku Sloveniju iz Republike Italije radi sprječavanja širenja zarazne bolesti („Službeni list RS“, br. 18/20 i 20/20).

Član 7.
Ova uredba stupa na snagu 19. marta 2020. u 00.00.