You are here

Primjena NCTS-a biće odložena

25/02/2021

Odbor udruženja špeditera, na sjednici 25. februara 2021. godine, za novog predsjednika je izabrao Darka Globarevića iz kompanije Zetatrans.

- Pred nama su izazovna vremena. Na usluzi sam članovima Odbora za svaku komunikaciju u cilju unapređenja ambijenta za rad špeditera – rekao je Globarević.

Odbor je zahvalio na kvalitetnom doprinosu razvoju sektora špedicije dosadašnjem predsjedniku Radovanu Raduloviću, kojem je prestao mandat usljed njegovog odlaska iz kompanije Montenomaks.

Za predstavnicu Odbora u Skupštini Privredne komore izabrana je Snežana Terzić iz kompanije Stadion.

Odboru su predstavnici Uprave carina prezentovali Novi kompjuterizovani tranzitni sistem (NCTS), a direktor Centra za stručno obrazovanje predstavio je  Analizu dualnog obrazovanja. Članovi odbora su upoznati sa projektom Regionalni fond za izazove.

NCTS

Novi kompjuterizovani tranzitni sistem su prezentovali predstavnici Uprave carina Milan Martinović pomoćnik direktora za carinsko-informacioni sistem, Tatjana Vujisić načelnica Odsjeka za carinske postupke i Jelena Đukić načelnica odjeljenja za naplatu prihoda.

Priprema se realizacija projekta Podrška Upravi carina, koji će se finansirati iz sredstava IPA 2014. Vrijednost projekta je 3.300.000,00 eura, a cilj je ispunjavanje uslova za pristupanje Evropskoj uniji koji se odnosi na primjenu Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvencije o olakšicama u trgovini robom.

Primjena konvencija pretpostavlja prethodno izmijenjene carinske propise, uspostavljanje odgovarajuće organizacione strukture i korišćenje elektronske tranzitne aplikacije kompatibilne sa evropskim Novim kompjuterizovanim tranzitnim sistemom (NCTS).

Realizacija Projekta, koji je u završnoj fazi, omogućiće sprovođenje tranzitnog postupka bez zadržavanja robe na granicama, što podrazumijeva elektronsku komunikaciju carinskih organa svih država Evropske unije i drugih država članica Konvencije o zajedničkom tranzitu (Velika Britanija, Norveška, Island, Švajcarska, Lihtenštajn, Turska, Sjeverna Makedonija i Srbija).

Ulaskom Crne Gore u Konvenciju, olakšaće se robna razmjena između Crne Gore i njenih ključnih spoljnotrgovinskih partnera, jer se smanjuje broj potrebnih carinskih deklaracija na jednu. Smanjiće se zadržavanje i čekanje kamionskih pošiljki na graničnim prelazima sa susjednim državama, što će prevoznicima omogućiti bolje korišćenje transportnih sredstava (kamiona, kombija...) što može dovesti do nižih cijena transporta i u krajnjem rezultirati sniženjem cijena pojedinih roba. Osim toga, pristupanje u članstvo Konvencije jedan je od uslova za ulazak u EU. Za pristupanje Konvenciji Crna Gora mora uskladiti odredbe nacionalnog carinskog zakonodavstva u oblasti tranzita sa njenim odredbama. Potrebno je dovršiti izradu započete informatičke aplikacije Novi kompjuterizovani tranzitni sistem koja će biti kompatibilna sa NCTS aplikacijama svih država ugovornih strana Konvencije.

Realizacija pomenutih projekata i primjena novih propisa omogućiće privrednicima brže sprovođenje carinskih postupaka, smanjenje troškova, kao i bolju saradnju sa carinskom službom. Za uspješnu realizaciju planiranih aktivnosti neophodne su i odgovarajuće pripreme od strane privrednih subjekata u saradnji sa Upravom carina.

Privrednike je interesovao tačan datum početka primjene NCTS-a, s obzirom na to da je ranije najavljena za 1. april. Odgovoreno je da je riječ o veoma kompleksnom projektu čiji će početak implementacije najvjerovatnije biti odložen za šest mjeseci. Na pitanje da li će za primjenu ovog sistema biti neophodno da špediteri kupe novi softver kompatibilan sa NCTS-om, iz Uprave carina su istakli da razvijaju besplatnu veb-aplikaciju koja će na njihovom sajtu biti dostupna autorizovanim korisnicima. Objasnili su da će špediteri morati da unaprijede svoje informacione sisteme, nadograde postojeći softver ili da koriste pomenutu aplikaciju. Takođe, bilo je pitanja da li će biti izmjena u važenju bankarske garancije, a odgovoreno je da će jedna od novina biti njihovo neograničeno upotreba do opoziva.

Uprava carina i Privredna komora planiraju da realizuju zajedničke obuke iz ove oblasti tokom marta, najavljeno je na sjednici.  

Dualno obrazovanje i RCF

Analizu dualnog obrazovanja predstavio je direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković.

Dualno obrazovanje obezbjeđuje uslove za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija učenika u skladu sa potrebama tržišta rada, a poslodavcima omogućava da obrazuju kvalifikovanu radnu snagu prema sopstvenim potrebama. U školskoj 2020/2021. godini, 784 đaka pohađa nastavu u okviru dualnog sistema obrazovanja.

U cilju dalje afirmacije dualnog obrazovanja, neophodno je raditi na njegovoj promociji kroz aktivno učešće svih subjekata društva koji su dio obrazovnog sistema, uključujući podjelu odgovornosti u finansiranju.

Projekat „Regionalni fond za izazove“ (RCF), vrijedan 25,5 miliona eura, namijenjen je razvoju stručnog obrazovanja, čime će se se obezbijediti veća stručnost radne snage prilagođena potrebama tržišta rada. Sredstva za njegovu realizaciju izdvojilo je njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a povjerena su Njemačkoj razvojnoj banci (KfW). Glavni implementacioni partner KfW-u je Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana, čiji je glavni koordinator projekta predstavnik Privredne komore Crne Goe Balša Ćulafić. RCF će u naredne četiri godine podržavati projekte koje sprovode konzorcijumi sačinjeni od institucija za stručno osposobljavanje i obuku te partnerskih privatnih preduzeća, koja su uključena ili se planiraju uključiti u proces obrazovanja učenika za učenje kroz rad.

Konzorcijumi obrazovnih institucija i kompanija, koji budu odabrani nakon procesa selekcije, moći će da dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 150.000 do 600.000 eura. Nijedna država neće moći da dobije manje od 10 odsto sredstava, a ni više od 25 odsto. Vrlo je bitno da se svi akteri dobro pripreme kako Crna Gora mogla da povuče što više sredstava za ovaj projekat.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o radu Odbora za 2020. godinu.