You are here

Raspisani izbori za članove Skupštine Komore

19/07/2019

Skupština Privredne komore raspisala je 19. jula 2019.godine  izbore za članove tog najvišeg organa ove poslovne asocijacije. Na sjednici su verifikovane odluke o izboru članova odbora udruženja, te razmatran Izvještaj o polugodišnjem radu.

Sjednicu je vodio Vojo Banović, predsjednik Skupštine Privredne komore, a u radu su, pored članova, učestvovali predsjednik Vlastimir Golubović, potpredsjednici Ljiljana Filipović, Ivan Saveljić i Danilo Gvozdenović, generalni sekretar Pavle D. Radovanović, direktori sektora i sekretari Odbora udruženja.

Skupština Komore ima 51 člana, od kojih odbori udruženja biraju 38. Predsjednici odbora udruženja su po funkciji članovi Skupštine.

Izbori će se obaviti u roku 90 dana od donošenja Odluke.

- Zahvaljujem članovima dosadašnjeg saziva Skupštine Privredne komore na značajnom doprinosu razvoju poslovnog ambijenta koji su dali kroz rad ovog organa i odbora udruženja - rekao je predsjednik Vlastimir Golubović.

Verifikovan izbor članova 13 odbora udruženja

Skupština je verifikovala odluke o izboru članova odbora udruženja koje je Upravni odbor Privredne komore Crne Gore donio na sjednici 18. jula 2019. godine.

Podsjetimo, Odluka o raspisivanju izbora za članove odbora udruženja donijeta je 21. marta 2019. godine kojom je, između ostalog, definisano da se vodi računa o strukturi preduzeća, uticaju na privredu, odgovarajućoj granskoj i teritorijalnoj zastupljenosti, ekonomskoj snazi, do sada iskazanoj spremnosti da učestvuju u radu Komore.

Na osnovu navedenog, Upravni odbor je izabrao članove odbora udruženja: energetike i rudarstva, metalurgije i metaloprerađivačke industrije, šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije, saobraćaja, građevinarstva i industrije građevinskog materijala, trgovine, turizma i ugostiteljstva, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja, informacionih i komunikacionih tehnologija, špeditera, te komunalne privrede.

- Čestitam članicama Komore koje će u narednom četvrogodišnjem mandatu, na organizovan, argumentovan i stručan način, iskazivati zajedničke interese i predlagati mjere organima zakonodavne i izvršne vlasti a sve u cilju unapređenja uslova rada i poslovanja. Osim toga, biće u mogućnosti da kreiraju Program rada Privredne komore, u skladu sa svojim potrebama i interesima, i na taj način koriste usluge koje, u skladu sa Zakonom i Statutom, Komora može pružiti – rekao je predsjednik Golubović.

Polugodišnji izvještaj

Polugodišnji izvještaj o radu predstavili su direktori sektora za: analize i istraživanja dr Nina Drakić, obrazovanje i kvalitet prof. dr Mladen Perazić, međunarodnu saradnju Željko Baltić, projekte Tanja Radusinović, pravne i opšte poslove Bojan Jovović, saobraćaj Zoran Nikolić ,marketing Novica Bulatović i koordinator za saradnju sa međunarodnim komorskim asocijacijama Balša Ćulafić.

U Izvještaju se, između ostalog, navodi da je ova asocijacija brojnim aktivnostima djelovala u pravcu unapređenja poslovnog ambijenta doprinoseći konkurentnosti ekonomije i dinamičnom privrednom razvoju. 

U periodu januar-jun zasijedali su Skupština, Upravni i Nadzorni odbor Komore, a održano je 17 sjednica odbora udruženja, osam grupacija i tri koordinacionih odbora na kojima su razmatrane aktuelne teme u cilju iznalaženja rješenja za bolje poslovanje pojedinih sektora privrede.

Radi otklanjanja ograničenja i jačanja konkurentnosti privrede, organi i tijela Komore inicirali su donošenje novih ili izmjene i dopune važećih zakona i podzakonskih akata. Razmatrani su, među ostalim, zakoni o privrednim društvima, komunalnim djelatnostima, akcizama, javnim nabavkama, zaštiti potrošača, upravljanju otpadom, porezima i drugi.

Analizom fiskaliteta na državnom i lokalnom nivou ukazano je na postojanje visokih administrativnih i loklanih komunalnih taksi koje stvaraju značajne troškove privredi. Na inicijativu Komore donijeti su novi zakoni o administrativnim i lokalnim komunalnim taksama. Time su smanjene 72 takse i ukinuto 49.

Komora je u navedenom periodu pripremila informacije o poslovanju privrednih subjekata u opštinama Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Cetinje, Žabljak, Berane, Kolašin, Bijelo Polje, Pljevlja, Rožaje, Šavnik, Plužine, Andrijevica, Mojkovac, Ulcinj, Bar, Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi. Finasijske iskaze za 2018. godinu predalo je 21.989 privredna subjekta, 22,5% više u odnosu na prethodnu. Oni su zapošljavali 124.966 lica, iskazali ukupan prihod od 8.814,2 miliona eura ili 7% više u odnosu na 2017, te dobit od 639,7 miliona eura što je za 15,8%, više.

Učestvovala je u pripremi nacrta Industrijske politike 2019-2023. i Akcionog plana za period 2019-2020, u izradi Strategije pametne specijalizacije, a ključni je partner u sertifikaciji opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE).

U cilju promocije domaćih kompanija, njihovih proizvoda i usluga, Komora je tradicionalno dodjelila godišnje nagrade najuspješnijim preduzećima, te realizovala projekte „Dobro iz Crne Gore“, „Kupujmo domaće“, „Domaći ukusi“ i Excellent SME. Organizovano je zapaženo predstavljanje privrede na međunarodnim sajmovima u Novom Sadu i Mostaru. Delegacija crnogorskih privrednika, predstavnika državne uprave i lokalnih samouprava boravila je u Tešnju tokom sajma privrede u tom gradu.

Komora je organizovala je 37 edukativnih aktivnosti sa 2414 polaznika. Aktivno učestvuje u promociji i realizaciji dualnog sistema obrazovanja u okviru kojeg se kod 285 poslodavaca u 19 opština školuje 570 učenika.

Intenzivne su bile međunarodne aktivnosti Komore realizovane kroz poslovne forume sa Hrvatskom, Sjevernom Makedonijom i Azerbejdžanom, sastanke sa međunarodnim delegacijama - predstavnicima država i privrednih društava. Veoma je bila aktivna u radu međunarodnih komorskih asocijacija Eurochambresu, Komorskom investicionom forumu Zapadnog Balkana (izdvajamo da je 21. februara pri Komori otvorena Kancelarija Generalnog sekretara KIF ZB6), Forumu AIC (organizovala IV forum strategije EUSAIR i drugu zajedničku Konferenciju Foruma komora, gradova i univerziteta Jadransko-jonske regije u Budvi). Organizovala je Ekonomski forum malih zemalja Evrope i okrugli sto njihovih privrednih komora u Budvi, učestvovala u sastancima inicijative 16+1.

Komora realizuje 16 projekata, među kojima su: BACAR, SHIPmEnTT, TO REGOS, ODEON, BRE, HISTEK, inTERaCt 4.0, EcoInn Danube, LEARNING BY DOING, COSME, MARDS, PRODIGY, Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori, KET4CleanProduction.

Centar za edukaciju vozača u drumskom saobraćaju pri Privrednoj komori je u za prvih šest mjeseci organizovao 17 obuka za menadžere i vozače na kojima je obučeno 436 kandidata. Organizovao je 11 ispita za menadžere i sertifikate su stekle 63 osobe odgovorne za prevoz. Na 22 ispita za vozače sertifikate je steklo 678 vozača. Komora usklađuje redove vožnje u međumjesnom i međunarodnom saobraćaju, a izdala je 14TIR i 138 ATA karneta.

Memorandum o saradnji Arbitražnog suda koji djeluje pri Privrednoj komori Crne Gore i Šangajskog međunarodnog arbitražnog centra potpisan je 29. marta u Podgorici. Ovaj dokument je osnov ne samo saradnje pomenute dvije institucije, već i najava jačanja veza privrednih komora te dvije ekonomije.

U toku je formiranje Odbora za vansudsko rješavanje sporova potrošača pri Privrednoj komori.

Informativne aktivnosti su se odvijale kroz nastupe u medijima, informisanje putem sajta Privredne komore Crne Gore i mjesečnika Glasnik. Bilo je 2115 medijskih objava koje se odnose na nastupe predstavnika Komore ili privrednika koji aktivno učestvuju u radu organa i tijela Komore. Na sajtu je objavljeno 187 članaka vezano za aktivnosti asocijacije koje je pregledalo 106.121 osoba. Objavljeno je pet brojeva časopisa Glasnik, na ukupno 452 strane.

Predsjednik Skupštine Privredne komore Vojo Banović smatra da rezultati plodotvornih aktivnosti ove asocijacije mogu biti od koristi Vladi da, osluškujući zahtjeve privrede, poboljša ambijent za rad poslovnih subjekata.

- Komorska analiza poslovanja privrednih subjekata po opštinama, i podaci prikazani u njoj, mogu mnogo koristiti resornim ministarstvima i doprinijeti proširenju baze poreskih obveznika, odnosno smanjenju poreza i doprinosa koji opterećuju poslovanje, za što se Komora odavno zalaže – rekao je Banović.

Ranko Nikolić, predsjednik Odbora udruženja metalurgije i metalske industrije, ocijenio je da analitični polugodišnji izvještaj o radu pokazuje da Komoru odlikuje kvalitet i stručnost kadrova.

Dragan Purko Ivančević, predsjednik Odbora udruženja turizma, govorio je o velikom uticaju Komore na unapređenje ambijenta za poslovanje, naročito u ovoj privrednoj grani. Posebno je afirmativno govorio o novom sastavu Odbora za turizam, u kojem su reprezentativni hotelijeri, restorateri i predstavnici agencija, čiji će glas itekako biti snažan kada je u pitanju doprinos rješavanju izazova u ovoj strateškoj djelatnosti. Oni će istovremeno nastaviti zalaganje za zapošljavanje domaćeg kadra i izvoz crnogorskih proizvoda kroz turizam. Posebno je apostrofirao značaj toga što je na inicijativu Komore formiran Savjet za turizam kojim predsjedava premijer. Ovo tijelo će kontunirano raditi na unapređenju turističkog proizvoda i kvaliteta destinacije.

Nedeljko Čović, Bonesa, ocijenio je da Privredna komora pravi odlične rezultate u svim segmentima poslovanja te konstatovao da se ova asocijacija sve više afirmiše kao partner Vlade u nastojanju da obezbijedi stimulativnu poslovnu klimu za rad svojih članica.

Predsjednik Vlastimir Golubović je kazao da ova asocijacija sa punom pažnjom zastupa interese svih poslovnih subjekata kod donosilaca odluka, čemu je kvalitetan normativni okvir dao krajem 2017. godine usvojeni novi Zakon o Privrednoj komori. Njime je uspostavljeno institucionalno partnerstvo Komore sa donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou, a da ono uspješno funkcioniše, potvrđuje činjenica da nijedan akt koji se odnosi na poslovni sektor ne može biti usvojen na Vladi bez mišljanja privrede.

Osvrćući se na probleme koji opterećuju privredu, Golubović je akcentovao Zakon o radu.

- Nijesmo još zadovoljni predlogom ovog akta, jer nije liberalizovano otkazivanje ugovora o radu – kazao je predsjednik Komore.

Ponovio je zahtjev privrede da se umanje doprinosi na zarade zaposlenih, intenzivnije radi na riješavanju problema sive ekonomije, nelojalne konkurencije i nedostatka kvalifikovanog kadra.

- Pozivam privrednike da aktivnije učestvuju u donošenju legislative i tako doprinesu unapređenju ambijenta za poslovanje - zaključio je predsjednik Komore.

Upravni odbor

Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, na sjednici 18. jula 2019. godine, donio je odluke o izboru članova odbora udruženja, usvojio izmjene i dopune Pravilnika o kolektivnom žigu, te razmotrio polugodišnji Izvještaj o radu ove poslovne asocijacije.

Predsjednik Upravnog odbora i Privredne komore Vlastimir Golubović čestitao je članicama odbora udruženja koje će u narednom četvrogodišnjem mandatu, na organizovan, argumentovan i stručan način, iskazivati zajedničke interese i predlagati mjere organima zakonodavne i izvršne vlasti, a sve u cilju unapređenja uslova rada i poslovanja. One će biti u mogućnosti da kreiraju Program rada Privredne komore, u skladu sa svojim potrebama i interesima, i na taj način koriste usluge koje im ova asocijacija može pružiti.

U fokusu ove sjednice bile su izmjene i dopune Pravilnika o kolektivnom žigu, koje je predstavila potpredsjednica Komore Ljiljana Filipović.

Kako bi u narednom periodu proces dodjele prava na korišćenje kolektivnog žiga „Dobro iz Crne Gore“ u svim fazama – od aplikacije do donošenja konačne odluke – bio još kvalitetniji, brži, jednostavniji i stimulativniji, pristupilo se izmjenama i dopunama pomenutog pravilnika.

Filipović je kazala da je na temeljima iskustvenih saznanja i uvida u određene aspekte uspješne desetogodišnje prakse dodjeljivanja prava korišćenja kolektivnog žiga “Dobro iz Crne Gore”, ocijenjeno da je neophodno da se u kriterijume za vrednovanje i afirmisanje najboljeg što stvara crnogorska ekonomija, u odgovarajućoj mjeri ugrade i standardi održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja, na kojima posebno insistira državna politika u završnoj fazi ispunjavanja kriterijuma za potpuno integrisanje u Evropsku uniju. Takođe, na određene korekcije i dopune sadržaja Pravilnika o kolektivnom žigu obavezuju i nova zakonska rješenja, nastala u međuvremenu.

Pravo korišćenja kolektivnog žiga je ostvarilo 25 firmi za 119 proizvoda i usluga, a većina od njih je, nakon pet godina, iskoristila pravo da produži pravo njegovog korišćenja. To govori da te kompanije kolektivni žig tretiraju kao značajan pozitivni element sopstvenog brendiranja i poslovnog uspjeha na tržištu. Ovim kao i novoformiranim kompanijama kao i tehničkim komitetima Komora je uputila dopis da dostave mišljenja, predloge i sugestije za izmjene i dopune u cilju unapređenja Pravilnika.

Visok je procenat građana/potrošača koji tvrde da su važnu ulogu u rastu njihovog povjerenja u domaće proizvode i usluge imale promotivne kampanje koje je vodila Privredna komora u okviru realizacije projekta „Dobro iz Crne Gore“. Visok je stepen interesovanja domaćih firmi, među kojima su i one sa najvišim ugledom i remomeom i najdužom tradicijom, za sticanje prava korišćenja kolektivnog žiga.

Posebno u proteklih par godina, uočljiv je rast interesovanja za korišćenje kolektivnog žiga od strane novoformiranih preduzeća i kompanija, koje odlikuje moderana organizacija i menadžment mlade – nove generacije visokoobrazovanih stručnjaka, kao i najsavremeniji pristup korišćenju marketing koncepta i strategija konkurentnosti na globalizovanom tržištu.

- Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da je period duži od jedne decenije realizacije projekta Dobro iz Crne Gore potvrdio njegovu opravdanost i uspješnost, vitalnost, vrijednost i održivost – kazala je potpredsjednica Filipović.

Predsjednik Komore Golubović pozvao je privrednike da kandiduju svoje proizvode i usluge za sticanje ovog prestižnog kolektivnog žiga.

Članovi Upravnog odbora su afirmativno govorili o polugodišnjem Izvještaju o radu Komore.

- Prezentovani izvještaj potvrđuje da je Privredna komora jedna od najozbiljnijih institucija u Crnoj Gori – ocijenio je direktor Regionalnog vodovoda Goran Jevrić.

Direktorica Instituta „Dr Simo Milošević” dr Gordana Rajević zahvalila je Komori što je inicirala veći angažman njegovih predstavnika u kreiranju i realizaciji aktivnosti na unapređenju poslovnog ambijenta. Posebno je riječ o oblasti zdravstvenog turizma, gdje je Institut brend već 70 godina. Pomenula je da i ove godine bilježe rekordne poslovne rezultate, te da trenutno imaju 1.300 gostiju.

Direktor kompanije Stadion Vojin Žugić ocjenjuje da je Komora i u prvoj polovini godine pokazala nastavak kontinuiteta veoma kvalitetnog i uspješnog rada, sa čim se saglasio i Predrag Perković iz Crnogorskog Telekoma.

spy offers | Air Jordan 1 Mid "Bling" Releasing for Women - Pochta