You are here

Regulisati visinu naknada koje plaćaju vršioci komunalnih djelatnosti

12/10/2021

Odbor udruženja komunalne privrede Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 12. oktobra 2021. godine, razmotrio je informacije o Odluci o iznosu naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti, statusu Predloga zakona o komunalnim djelatnostima, kao i poslovanju komunalne privrede.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Filip Makrid, uz podršku sekretarke Milene Rmuš, a u radu su, pored članova, učestvovale i predstavnice Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, izvršna direktorica Milica Knežević i rukovoditeljka Službe za regulisane komunalne djelatnosti Milica Petrović, , te potpresjednik Privredne komore Pavle D. Radovanović .

Predsjednik OU komunale privrede, Filip Makrid je govoreći o Odluci o iznosu nakanda koju plaćaju svi vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti, kazao da su od implementacija ovog Zakona iz 2019. Godine, pod nadzorom Regulatorne agencije za energetiku i komunalne djelatnosti, svi ušli u novu cjenovnu politiku.

Naime, Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 2016. godine na osnovu važećeg Zakona o komunalnim djelatnostima povjerena dodatna oblast regulacije koja se odnosi na javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama. Istovremeno ovaj zakon je uredio i način finansiranja Agencije, i to od naknada koje plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti.

– Od tada smo održali niz sastanka na kojima je dogovoreno da prvi dio godine plaćanje naknade bude smanjeno, da bi u drugom dijelu ona i formalno bila smanjena od strane Vlade, ili da ta nadoknada bude u punom iznosu, sa nadoknađivanjem onih rata iz prethodnog perioda – istakao je Makrid.

Milica Knežević, direktorica Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti kazala je da je sektorosko uređenje u oblasti komunalnih djelatnosti nesporno i utvrđeneno važećim zakonom, čime je definisan način finansiranja agencije.

– Ponosni smo na rezultate nimalo jednostavnog poduhvata i puno je stvari urađeno i u ovoj godini, pa konačno imamo to da svi vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti imaju regulatorno tijelo koje će doprinijeti unapređenju uslova u kojima rade – istakla je ona.

Prema njenim riječima, način utvrđivanja naknada propisan je zakonom i podsjetila da je u aprilu pokrenuta procedura o njihovom smanjenju , ali da još uvijek nisu dobili povratnu informaciju od strane nadležnih organa.

Kada je u pitanju utvrđivanje cijena za 2022. godinu, Agencija je do sada dala saglasnost za sedam vršilaca, od kojih jedan ima uslovnu saglasnost jer nije usvojio plan rada za 2021. godinu.

– Za 14 vršilaca komunalnih usluga odbijena je saglasnost tako da sada u Crnoj Gori imamo 16 vršioca komunalnih usluga koji nemaju utvrđenju cijenu za 2022. godinu – kazala je Knežević.

Ona je istakla da to predstavlja veliki rizik jer Agencija ima 90 dana da da saglasnost na utvrđenu cijenu, a svih 16 vršioca su sada ušli u rizik privremene cijene koja će stupiti na snagu od januara 2022. godine i manja je za 10 procenata od cijena koja važi u ovom trenutku, a može se primjenjivati najduže šest mjeseci.

Knežević je pozvala sve vršioce regulisanih komunalnih djelatnosti da u što kraćem roku podnesu zathtjeve Regulatornoj agenciji kako bi do kraja godine dobili saglasnost.

Istakla je da je u ovom procesu važno sinergijsko djelovanje lokalnih samouprava, nadležnih institucija i regulatornih tijela kao i da su na 2022. godinu prenijeli uštede iz 2021, i da će se to odnositi na smanjenje naknada , koje trenutno ne mogu biti precizirane, za narednu godinu.

Rukovoditeljka Službe za regulisane komunalne djelatnosti, Milica Petrović kazala je da je Agencija uradila analizu poslovanja za prvih 6 mjeseci 2021. godine kako bi se vidjelo na koji način su cijene uticale na vršenje usluga, te da je od ukupno utvrđenog registrovanog prihoda 16 vodovoda ostvarilo 2% manje prihoda u odnosu na ono što je bilo utvrđeno, ili 16,5 miliona od projektovanih 18 miliona.

Predstavnici komunalne privrede saglasni su da su naknade koje plaćaju previsoke, te da svi žele da ono što budu pozitivno prihodovali reinvestiraju kroz kapitalne investicije. Pozvali su i na prespitivanje mogućnosti da Regionalni vodovod uđe pod nadzor Regulatorne Agencije, kako bi se količine isporučenih voda plaćale po mjerenom protoku.

Kada je u pitanju status Predloga zakona o komunalnim djelatnostima, Makrid je kazao da je neophodno da sva preduzeća daju sugestije i predloge, kako bi se isti implementirale u njegovu izradu.

Makrid je kazao da komunalna preduzeća imaju ogromnu biznis barijeru, te da je što hitnije potrebno izmijeniti dio postojećeg zakona koji se odnosi na potpisivanje ugovora sa fizičkim licima.

– Te dopune i odredbe su već prihvaćene novim Zakonom, pa će se njihovim usvajanjam automatski krenuti u realizaciju i rešavanju postojećih ograničenja sa kojima se suočava komunalna privreda – rekao je on i dodao da je neophodno obnoviti dijalog sa nadležnim organima kada je u pitanju predlog Zakona o komunalnim djelatnostima, jer je nemoguće čekati da dođe na red još godinu dana

Poslovanje komunalne privrede

Sekretarka OU komunalne privrede prezentovala je informacije o poslovanju većih komunalnih preduzeća.

– Iz najvećeg vodovodnog preduzeća u Crnoj Gori Vodovod i kanalizacija Podgorica tokom 2020. godine, potisnuto je 38.108.895 m3, a fakturisano 19.292.103 m3. Na osnovu podataka o potisnutoj i fakturisanoj količini vode u istom periodu utvrđeni su gubici od 49,38% (18.816.792m3) - kazala je ona.

Rmuš je navela da je na dan 31.12.2020. godine ukupna dužina katastarski snimljene vodovodne mreže iznosila 763.768 m i 6.097 čvorova na vodovodnoj mreži, 212.729 m cjevovoda i 7.038 šahti fekalne kanalizacije i 7.574 slivnika, 755 šahti i 157.590 m cjevovoda atmosferske kanalizacije., dok je broj potrošača u bazi podataka podgoričkog Vodovoda na 31.12.2020. godine iznosio 91.241.

Ona je kazala da su tokom 2020. godine realizovani radovi u iznosu 2.193.524,84 eura.

Kada je u pitanju Javno preduzeće “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva, tokom 2020. godine ukupno je distriburiano 7.785.934 m3 vode i to: Tivtu 1.517.832 m3, Kotoru 2.197.825 m3, Budvi 2.256.931 m3, Baru 1.183.080 m3, te  Ulcinju 630.266 m3.

– Prema podacima najvećeg komunalnog društva “Čistoća” tokom 2020. godine realizacijom poslova sakupljanja, transporta i odlaganja komunalnog otpada sakupljeno je 66.619 tona komunalnog otpada, dok su ukupno sakupljene količine svih vrsta otpada (komunalni, biljni, kabasti i ostali otpad) u 2020. godini iznosile 103.877 tona- kazala je Rmuš.

Ona je istakla da je tokom 2020. godine, nastavkom tekućeg koncepta pravilnog upravljanja otpadom, u skladu sa direktivama Evropske unije, sakupljeno i odloženo na šest reciklažnih dvorišta ukupno 120.943 kg opasnog i neopasnog otpada.

Govoreći o investicionim ulaganjima u 2020. godini, kazala je da su se ona odnosila na nabavku vozila i opreme, nabavku i sanaciju komunalnih objekata i dr.

- Po ovom osnovu, ukupna investiciona ulaganja iz budžeta Glavnog grada i sredstava društva, uključujući i donacije tokom 2020. godine, ostvarena su u iznosu od 727.532,74 eura – rekla je Rmuš.

Na kraju, istakla je važnost selektivnog sakupljanja komunalnog otpada, stope reciklaže otpada, riješavanja pitanjeatretmana opasnog i medicinskog otpada koji su koraci ka ispunjavanju standarda EU.

– U ovoj oblasti potrebno je ulaganje od 368 miliona eura, da bi sistem upravljanja otpadom u Crnoj Gori funkcionisao kao i u državama članicama EU. U tu svrhu je, između ostalog, osnovan Fond za zaštitu životne sredine (Eko fond), koji će djelovati kao centralna nacionalna institucija za finansiranje i pružanje tehničke podrške projektima / programima u oblasti životne sredine, klimatskih promjena i energetske efikasnosti – kazala je Rmuš.

Prema njenim riječima, Fond će prikupljati i ulagati sredstva kako bi davao grantove, subvencije, kredite javnom i privatnom sektoru, kao i nevladinim organizacijama i građanima. Takođe, poslužiće kao katalizator za stvaranje novih partnerstava sa privatnim sektorom za očuvanje i održivo korišćenje prirodnih resursa.

Svi članovi Odbora zaključili su da je u idućem periodu potrebno intezivirati saradnju sa ovom institucijom kako bi se na što efikasniji način iskoristila sredstva za unapređenje komunalne privrede, te da bi se kroz investicione projekte poboljšao kvalitet kompanija i olakšao njihov rad.