You are here

Sjednica Odbora bankarstva

20/03/2013

Odbor Udruženja bankarstva i drugih finansijkih organizacija i osiguranja Privredne komore Crne Gore razmotrio je, na sjednici održanoj 19. marta 2013. godine,informaciju koju je pripremila Centralna banka o makroekonomskim kretanjima u zemlji za 2012.godinu.

Usvojeni su i izvještaji o radu Odbora za 2012. godinu, o stanju na tržištu kapitala za isti period, te o stanju na tržištu osiguranja za treći kvartal prethodne godine. Poseban akcenat stavljen je na bankoosiguranje - novi prodajni kanal u Crnoj Gori.

Makroekonomska kretanja

Predstavnica Centralne banke Crne Gore Marijana Mitrović Mijatović, predstavljajući informaciju o makroekonomskim kretanjima u zemlji, ukazala je, između ostalog, na opadajući trend inflacije u decembru 2012. godine, ali i na to da je na godišnjem nivou ona bila viša nego u 2011. – 5,1%, čemu je doprinijelo povećanje cijena struje, akciza i poljoprivrednih proizvoda. Zabilježen je pad industrijske proizvodnje u 2012. godini za 7,1% u odnosu na prethodnu, kao i pad u saobraćaju, šumarstvu... Turizam (4,8%) i trgovina (6,7%) bilježe rast.
- Prvi put je zabilježeno da je kamatna stopa na novoodobrene kredite niža u odnosu na kamatnu stopu na ukupne kredite. Bilansna suma banaka je na godišnjem nivou nepromijenjena, depoziti su porasli za 9%, a krediti su opali za 4,8% na godišnjem nivou. Neto priliv stranih direktnih investicija je u 2012. godini bio viši za 16,6% u odnosu na prethodnu godinu – navodi se u informaciji Centralne banke.
Predsjednik Odbora Goran Knežević je tražio od Centralne banke da dopuni informaciju podacima o nivoima gubitaka bankarskog sektora, novoodobrenih kredita i tražnje za njima u 2012. godini. Ocijenio je da nivo odobrenih kredita od strane bankarskog sektora u 2012. godini nije bio manji od 600 miliona eura, te da je, uzimajući u obzir veliku likvidnost i sposobnost da od majki banaka promptno obezbijedi najmanje 100 miliona eura, njegov kreditni volumen veći od 800 miliona eura.

Bankoosiguranje

U Crnoj Gori stvoreni su zakonski uslovi za bankoosiguranje – banke mogu da budu novi učesnici na tržištu osiguranja, ocijenila je Dobrila Otović, Lovćen životno osiguranje. Kao jedan od preduslova da se banke mogu baviti prodajom osiguranja, navela je da one moraju imati saglasnost Agencije za nadzor osiguranja.
- Prednosti bankoosiguranja su direktna konkurencija postojećim kanalima prodaje, diverzifikacija usluga banke, niži troškovi poslovanja. U njegovom razvoju bitnu ulogu, između ostalog, ima motivisanost ličnih bankara koji klijente može da bolje posavjetuje koje im je osiguranje potrebno – navela je, između ostalog, Otović.
Predstavnik Centralne depozitarne agencije Vladimir Kašćelan interesovao se da li su banke već izrazile interesovanje za bavljenje poslovima osiguranja. Ivana Šaranović Jovićević iz Agencije za nadzor osiguranja, kazala je da postoji interesovanje da se krene u ovaj projekat, te da očekuje da to bude u što kraćem roku.
Slobodan Manojlović, Atlas Life, ocijenio je da banka, kao kanal prodaje osiguranja, ide na masovnost i ponudu kupcima jeftinijih proizvoda.
- Namjera je regulatora da se proširi prodaja svih proizvoda osiguranja – smatra Manojlović.
Predsjednik Odbora Knežević pokrenuo je inicijativu da Privredna komora organizovanjem okruglog stola doprinese uklanjanju barijera za bankoosiguranje i ubrzavanju njegove implementacije u Crnoj Gori.
O osiguranju je bilo riječi i prilikom razmatranja stanja na tržištu za treći kvartal 2012. godine.
Bruto premija na nivou tržišta u Crnoj Gori na kraju III kvartala 2012. godine je iznosila 51,071 miliona eura, što je veće u odnosu na III kvartal 2011. godine za 4,14%; I dalje je prisutno dominantno učešće premije neživotnih osiguranja u ukupnoj bruto premiji od 87,55%; Rast premije neživotnog osiguranja za 4,34% u odnosu na III kvartal 2011. godine; Bilansna suma na dan 30. 09. 2012. godine je iznosila 142,012 miliona eura - navodi se, između ostalog, u izvještaju.
Članovi odbora su ocijenili da ritam rasta osiguranja treba da se ubrza, te da u tome ulogu treba da ima država, kao i bankoosiguranje kao novi kanal prodaje.
Amir Nurković iz Komisije za hartije od vrijednosti predstavio je Izvještaj o stanju na tržištu kapitala u 2012. godini.
- Novi kapital uložen u kompanije i banke (primarno tržište) je u 2012. godini iznosio 105 miliona eura, dok je ukupan promet na berzi (sekundarno tržište) iznosio 32,6 miliona eura – kazao je Nurković.
Berzanski indeks kompanija MONEX20 bilježi rast od 5,63%, dok indeks fondova zajedničkog ulaganja MONEXPIF u posmatranom periodu bilježi pad od 19,31%. Tržišna kapitalizacija je za 6,10% veća u odnosu na početak godine, navodi se, između ostalog, u izvještaju.

Running sport media | NIKE AIR HUARACHE