You are here

Sjednica Odbora za privredno zakonodavstvo

24/12/2015

Odbor za privredno zakonodavstvo Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 24. decembra 2015. godine, razmotrio je informaciju o izradi Zakona o radu i probleme u primjeni Zakona o javnim nabavkama. Razgovarano je o Arbitraži pri Privrednoj komori, a usvojen je Plan rada Odbora za 2016. godinu.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Blažo Jovanić, a u radu je, među ostalima, učestvovao potpredsjednik Privredne komore Stanko Zloković.

Tijana Prelević, generalna direktorica direktorata za rad Ministarstva rada i socijalnog staranja kazala je da je pripremljen predlog zakona o radu koji je usklađen sa međunarodnim zakonodavstvom, posebno sa direktivama EU i Konvencijom međunarodne organizacije rada, a u koji su ugrađene odredbe čiji je cilj otklanjanje biznis barijera.

-Predviđeno je pojednostavljenje postupka za utvrđivanje povrede radne obaveze. Ukida se disciplinski postupak, ali su tu mjere kojima poslodavac kroz formu upozorenja obavještava zaposlenog o povredi radne obaveze. Takođe, fokus je na sprečavanju zloupotrebe bolovanja, a što se tiče zastarjelosti potraživanja, ona u našem predlogu ne postoji, premda se ovo pitanje mora usaglasiti sa socijalnim partnerima – rekla je Prelević.

Pojednostavljena je i procedura otkaza, dok se ugovor o radu na određeno može zaključiti na 36 mjeseci za novoformirana preduzeća i teško zapošljiva lica. Ovaj rok se neće odnositi na sezonsko zapošljavanje i rad na projektima.

Odredbe Opšteg kolektivnog ugovora implementirane su u tekst ovog zakona, čime se izašlo u susret zahtjevima stranih poslovnih subjekata.

Usklađivanjem sa Direktivom o radnom vremenu, radna sedmica, sa obračunatim prekovremenim radom, smanjena je sa maksimalnih 50 na 48 sati. Zakon je usklađen i sa direktivom koja se odnosi na porodiljsko, odnosno, roditeljsko odsustvo, i po tom pitanju su izjednačena prava žena i muškaraca. Takođe je regulisano pitanje kolektivnog otkaza, tj. tehnološkog viška u skladu sa međunarodnom regulativom.

Rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove Privredne komore Aleksandar Mitrović informisao je Odbor o aktivnostima Komore na rješavanju problema u primjeni Zakona o javnim nabavkama. Naime, privredna društva sa većinskim državnim kapitalom su svrstana na listu obveznika njegove primjene, iako ne obavljaju djelatnost monopolističke prirode i ne potpadaju pod Direktivu o nabavkama u oblasti komunalnih usluga, a posebno što Zakon o javnim nabavkama jasno definiše da ona moraju obavljati djelatnost od opšteg interesa da bi ih ovaj akt obavezivao.

- Uporište za zahtjeve privrednika i Komore je u direktivama EU koje regulišu ovo pitanje, odnosno preciziraju da su privredna društva sa većinskim državnim kapitalom isključena iz sistema javnih nabavki ukoliko im je djelatnost industrijske ili komercijalne prirode. U tom pravcu je Privredna komora prikupila mišljenja i inicijative privrednih društava i u toku je razrada sa Upravom za javne nabavke i resornim ministarstvom kako bi se ovaj problem prevazišao – kazao je Mitrović.

Dodao je da su pripremljeni strategija i akcioni plan za unapređenje sistema javnih nabavki za period 2016-2020. u šta je uključena Privredna komora kao nosilac brojnih aktivnosti koje se odnose na Help Desk, mala i srednja preduzeća, pripremu ponuđača za učestvovanje u postupcima kroz seminare i druge edukativne aktivnosti. U planu je izmjena i dopuna Zakona i njegovo usklađivanje sa regulativom o upravnom postupku.

Prema riječima Vesne Mihaljević iz Luke Bar, njihovo kao i poslovanje pomorskih kompanija naročito pogađa primjena pomenutog zakona.

- Zato podržavamo nastojanje Komore i pozivamo sva privredna društva da iskažemo zajednički stav da većinsko državno vlasništvo ne znači i obavljanje djelatnosti od javnog interesa. Mi smo komercijalne kompanije, i nijesmo korisnici budžetskih sredstava, niti obavljamo posao od javnog interesa, a uključivanje u tenderske procedure bi nam blokiralo rad. Ovo pitanje zahtijeva promptno djelovanje, jer je Inspekcija već na terenu, pa možemo snositi posljedice bez odbira na utemeljenost našeg zahtjeva – rekla je ona.

Učestvujući u raspravi na ovu temu potpredsjednik Komore Stanko Zloković rekao je da brodarske kompanije, luke i Institut crne metalurgije ne samo formalno pravno nego i suštinski ne mogu da funkcionišu ukoliko posluju u režimu javnih nabavki.

- Za brodarske kompanije koje posluju u čitavom svijetu je nepredvidljivo gdje će kupovati mazivo, gorivo, hranu, tako da mi se čini da treba da budu izuzete iz javnih nabavki – rekao je potpredsjednik.

Predstavljajući Arbitražu pri Privrednoj komori on je podsjetio da je država Crna Gora ove godine donijela zakon koji uređuje ovu oblast, a Komora arbitražna pravila, usklađena sa ovim aktom.

- Sada imamo zaokružen pravni okvir da se arbitraža može primjenjivati i afirmisati. Ona ima značajne prednosti u rješavanju privrednih sporova, kako između domaćih tako i stranih učesnika. Novim Zakonom je definisan Arbitražni sud pri Privrednoj komori za rješavanje ovih sporova, u skladu sa UNCITRAL-ovim pravilima – kazao je Zloković.

Prednost Arbitraže u odnosu na sud je, prema njegovim riječima, značajna jer postupak mora da se završi za šest mjeseci, arbitražna odluka ima snagu pravosnažne sudske presude, odmah se izvršava, a jednostepenost joj daje veliki kvalitet jer je brzina rješavanja sporova neuporediva u odnosu na sudove, koji, po evropskom prosjeku, tri-četiri godine vode privredne sporove. Bitno je i to da stranke u sporu mogu birati arbitre, koji su najveći znalci predmeta spora. Privredna komora je sačinila Listu arbitara koja je otvorena.

Ova asocijacija će tokom naredne godine promovisati prednosti arbitraže koja još nije zaživjela u dovolnoj mjeri, jer smatra Zloković, privrednici, po inerciji,za rješavanje sporova ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Podgorici. Takođe, ukazao je na to da je otežavajuća okolnost što strane kompanije mahom traže da sporove rješavaju međunarodne arbitraže sa dugom tradicijom i velikim autoritetom.

Advokat Vanja Mugoša je pojasnio da strane kompanije koje su u sporu sa crnogorskim ugovaraju arbitraže u inostranstvu jer znaju da naša privredna društva ne mogu troškove da pokriju, pa je to sredstvo pritiska da se spor reši dogovorom.

Predsjednik Odbora Blažo Jovanić saglasio se kao predsjednik Privrednog suda da što veći broj predmeta bude riješen arbitražom.

Usvojen je Program rada Odbora za 2016. godinu. Kontinuirane aktivnosti Odbora biće, između ostalog, učešće u donošenju sistemskih zakona, kroz predlaganje i obrazloženje stavova i mišljenja preduzeća, aktivno učestvovanje u organizovanju javnih rasprava i prikupljanju i sugestija na predloženu zakonsku regulativu. Sarađivaće na primjeni direktiva EU za određene grane privrede i razmatraće aktuelna pitanja iz privredno-pravnog sistema.

Running Sneakers | 2021 adidas Ultraboost 21 Midnight Navy/Black-White FY0350 For Sale