You are here

Uskoro javne rasprave o setu nacrta zakona kojima se reguliše tržište kapitala

23/02/2021

Komisija za tržište kapitala u koordinaciji sa Ministarstvom finansija radi na setu nacrta zakona kojima se reguliše tržište kapitala, saopšteno je na sjednici Odbora udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija i osiguranja Privredne komore Crne Gore, održanoj 23. februara 2021. godine.

Aleksandar Đuričković iz Komisije za tržište kapitala posebno je ukazao na Nacrt Zakona o digitalnoj imovini i kazao je da se digitalni tokeni sve više pojavljuju na tržištu kao pandan finansijskim instrumentima. Evropska unija blisko razmatra ovu tematiku i podstiče sve članice da razvijaju ovaj segment tržišta.

- Bezmalo bilo koji oblik imovine možete pretvoriti u digitalni token koji se može emitovati na tržištu ili prodavati na sekundarnom. Oni predstavljaju alternativni vid finansiranja za firme koje ne moraju nužno biti akcionarska društva, već preduzetnici, start- up-ovi, dakle privredna društva koja ne moraju da ispunjavaju uslove za kotacije na berzama. Kompanija Greyp, ogranak Rimac automobila je prva u okruženju koja je prodala 10 odsto svoje kompanije na ovaj način – kazao je Đuričković.

Komisija je takođe pokrenula izmjene Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

- Analizirajući ovaj zakon i sam način poslovanja, naišli smo na član koji govori da je do ulaska u EU odložena primjena odredbe koja izjednačava kvalifikovane sertifikate izdate u EU sa onima koji su izdati u Crnoj Gori. Takvo odlaganje primjene zakona stavlja Crnu Goru u nepovoljniji položaj, posebno kada su u pitanju inostrani klijenti. Zato smo tražili izmjene zakona kako bi pomenuto izjednačavanje odmah stupilo na snagu, kako bismo imali odmah sve benefite od ovog instrumenta – naveo je Đuričković.

Direktorica Sektora za udruženja Privredne komore Slavica Pavlović predložila je da se, u okviru javnih rasprava o pomenutim nacrtima zakona, organizuju okrugli stolovi koji bi bili održani u prostorijama ove asocijacije kako bi se što više privrednika upoznalo sa njihovom sadržinom i doprinijelo njihovom kvalitetu.

Odbor je razmatrio makroekonomska kretanja, stanje na tržištima kapitala i osiguranja. Usvojen je Izvještaj o radu Odbora za 2020. godinu. Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Miloš Miketić, uz podršku sekretara Almera Bećiragića.

Makroekonomske pokazatelje objavljene u Biltenu Centralne banke Crne Gore, prezentovala je savjetnica viceguvernera Nina Vujanović - Centar za makroekonomska i finansijska istraživanja i prognoze.

Cijene imaju opadajuću tendenciju. Rast aktivnosti je registrovan u šumarstvu, pad u turizmu, dok industrijska proizvodnja ima isti obim aktivnosti kao u toku 2019. godine. Depoziti krediti i kapital banaka takođe imaju tendenciju pada u decembru.

Indikatori tržišta rada su značajno pogoršani pod uticajem pandemije. Neto priliv stranih direktnih investicija je u porastu. Godišnja inflacija u decembru 2020. godine, mjerena potrošačkim cijenama iznosila je -0,9%, dok je inflacija mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila -1,3%. Industrijska proizvodnja tokom prethodne godine ostvarila isti obim kao u 2019. godini. Negativne stope rasta su ostvarene u sektorima prerađivačke industrije (-0,5%), snabdijevanja električnom energijom, gasom i parom (-3,8%), kao i u sektoru vađenja ruda i kamena (-7,4%). Broj dolazaka turista prema preliminarnim podacima, u kolektivnom smještaju, u 2020. godini iznosio je 268.878 što je za 79,2% manje u odnosu na 2019. godinu. Ukupno je ostvareno 944.442 noćenja, što je za 79,8% manje nego u odnosu na 2019. godine – saopštila je Vujanović.

U decembru 2020. godine, prema evidenciji MONSTAT-a, bilo je zaposleno 160.978 osoba, što je za 1,8% manje u odnosu na prethodni mjesec, i za 18,9% u odnosu na novembar 2019. godine.

Bilansna suma banaka na kraju decembra 2020. godine iznosila je 4.586,5  miliona eura i bilježi pad od 0,9% u odnosu na mjesec ranije, dok u odnosu na decembar 2019. godine bilježi pad od 0,4%. Ukupni kapital banaka na kraju decmbra 2020. godine iznosio je 586,7 miliona eura i bilježi rast od 6,3% na mjesečnom nivou, a na godišnjem od 1,9%.

Ukupno odobreni krediti banaka na kraju decembra 2020. godine iznosili su 3.159,2 miliona eura i bilježe pad od 1,2% na mjesečnom nivou, dok u odnosu na decembar 2019. godine ostvaruju rast od 3,2%.

Tržišta kapitala

U toku 2020. godine, na Montenegroberzi je zabilježen je pad u ukupnom prometu, broju transakcija, vrijednosti emisija HOV, berzanskih indeksa MONEX i MNSE10, te tržišne kapitalizacije.

Ukupan promet ostvaren na Montenegroberzi u 2020. godini iznosi 24,3 miliona eura, što je pad od 91,4% u odnosu na 2019. godinu. Zaključene su 1.762 transakcije, 38,95% manje nego prethodne godine ..

Osiguranje

O Izvještaju o stanju na tržištu osiguranja za IV kvartal 2020. godine govorila je Jovana Nenezić, glavni analitičar.

U Crnoj Gori je u 2020. godini poslovalo devet društava za osiguranje, od čega se pet bave poslovima neživotnih, a četiri životnim osiguranjima. Strani čini 93,3% ukupnog akcijskog kapitala društava za osiguranje u Crnoj Gori, a domaći 6,7%.

Prema preliminarnim podacima društava za osiguranje za IV kvartal 2020. godine ukupna bruto fakturisana premija u 2020. godini iznosila je 93,7 miliona eura, 1,1% manje u odnosu na isti period u 2019. godini.

Zaključci

Konstatovano je da će se Odbor i dalje zalagati za implementaciju dvofaktorske autentifikacije u Crnoj Gori, čime će se omogućiti obavljanje transakcija bez fizičkog prisustva klijenata u banci. Odbor će delegirati člana radne grupe za izradu izmjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.Iniciraće uvezivanje finansijskog sektora sa bazom podataka Poreske uprave kako bi se umanjio rizik u poslovanju.

Odbor je za novog člana Skupštine Privredne komore izabrao Dina Redžepagića, NLB banka. Novi član OU je Igor Vojinović, Centralno klirinško depozitno društvo.