You are here

Zahtjevi eko dizajna za uređaje za zagrijavanje prostora i vode

09/05/2019

Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo ekonomije organizovali su 9. maja 2019. okrugli sto „Uspostavljanje zahtjeva eko dizajna za uređaje za zagrijavanje prostora i vode”.

Učesnici su upoznati sa nacrtima propisa za uvođenje zahtjeva eko dizajna uređaja za zagrijavanje prostora i vode i to: 1) uređaja za grijanje prostora i kombinovanih  uređaja za zagrijavanje prostora, 2) kotlova na čvrsto gorivo, 3) lokalnih uređaja za zagrijavanje prostora, 4) lokalnih  uređaja  za zagrijavanje prostora na čvrsto gorivo i 5) uređaja za zagrijavanje vode.

Uvodničari su bili sekretarka Koordinacionog odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Privredne komore Milena Rmuš i generalni direktor Direktorata za energetsku efikasnost Marko Radulović, Ministarstvo ekonomije, dok je propise kojima se uređuju zahtjevi eko dizajna za uređaje za zagrijavanje prostora i vode predstavio Božidar Pavlović, iz pomenutog direktorata. U radu su, pored privrednika, učestvovali predstavnici Mašinskog fakulteta koji su doprinijeli izradi pomenutih propisa.

Prema riječima Milene Rmuš, cilj skupa bio je upoznavanje relevantnih subjekata sa nacrtima pet propisa kojima se utvrđuju zahtjevi eko dizajna proizvoda iz oblasti termotehnike koji utiču na potrošnju energije. Ovim propisima uvešće se postepena zabrana stavljanja na tržište manje efikasnih tehnologija, te je stoga važno upoznavanje privrede i stručnih organizacija sa propisanim zahtjevima i obavezama koje predstoje u narednom periodu.

Privredna komora je uključena u procese uvođenja zahtjeva za označavanje energetske efikasnosti uređaja i za eko dizajn proizvoda koji troše energiju i organizovala je više skupova za privrednike na ove teme. Crna Gora je do sada usvojila 17 propisa u oblasti eko dizajna u skladu sa Direktivom EU koja omogućava uspostavljanje obaveznih zahtjeva za određene proizvode, u cilju promovisanja održive konkurentnosti. Budući da će se ovaj proces odvijati i u narednom periodu, Komora će nastaviti da relevantne subjekte upozna sa nacrtima propisa u ovoj oblasti, te da privrednike uključi u proces izrade kroz davanje mišljenja na predložena akta, zaključila je Rmuš.

Marko Radulović iz Ministarstva ekonomije je naglasio da regulativa iz ove oblasti zahtijeva da proizvodi na tržištu budu propisno označeni kako bi krajnji potrošač dobio prave informacije i bila mu olakšana kupovina. Propisi za eko dizajn proizvoda uvode zahtjeve čiji je cilj smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, prvenstveno kroz smanjenje potrošnje energije. Primjena propisa o eko dizajnu u praksi znači zabranu stavljanja na tržište proizvoda čija je energetska efikasnost manja od određenog nivoa. On je potencirao da je vrlo značajno da se u proces donošenja propisa iz ove oblasti uključe privrednici kroz tematske okrugle stolove, sa ciljem kvalitetne pripreme za njihovu primjenu. Uređaji koji su predmet današnjeg okruglog stola su široko zastupljeni u Crnoj Gori, kaže Radulović, i predstavljeni propisi obuhvataju gotovo sve tehnologije od električnih grijalica i bojlera, do sofisticiranih sistema sa toplotnim pumpama. Planirano je da predstavljenih pet propisa bude usvojeno u junu ove godine, a primjena propisa će biti odložena u skladu sa potrebama privrede (predlog Ministarstva je godinu dana). Do kraja 2019. godine bi trebalo da budu usvojena još dva propisa kojima se uređuje označavanje energetske efikasnosti uređaja za zagrijavanje vode. Time će biti zaokruženo pravno uređenje stavljanja na tržište ovih proizvoda.

Božidar Pavlović iz Ministarstva ekonomije, predstavio je zakonodavni okvir sa fokusom na zahtjeve EU koji se odnose na stavljanje na tržište/u upotrebu proizvoda koji utiču na potrošnju energije. On se osvrnuo na označavanje energetske efikasnosti proizvoda čiji je cilj da se krajnjem kupcu jasno prikažu podaci o potrošnji energije uređaja i korišćenju drugih resursa. U 2019. planirano je donošenje tri propisa iz ove oblasti, a tokom 2020. fokus će biti na inoviranju oznaka u skladu sa aktuelnim EU okvirom.

Govoreći o eko dizajnu, on je podsjetio da je riječ o skupu uslova koje mora da ispunjava proizvod koji utiče na potrošnju energije u pogledu zaštite životne sredine u periodu koji obuhvata proces njegovog nastanka, upotrebe i stavljanja van upotrebe. Proizvodi se mogu staviti na tržište i/ili u upotrebu ako su u skladu sa tehničkim zahtjevima za određenu grupu artikala, utvrđenim posebnim propisima i ako su označeni CE znakom usaglašenosti, u skladu sa zakonom.

U nastavku gdine Pavlović je detaljno prezentovao zahtjeve eko dizajna koji su utvrđeni u 5 propisa iz oblasti termotehnike koji su pripremljeni u formi nacrta i to:

  1. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za uređaje za grijanje prostora i kombinovane uređaje za grijanje,
  2. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za kotlove na čvrsta goriva,
  3. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za uređaje za lokalno grijanje prostora,
  4. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za uređaje za lokalno zagrijavanje prostora na čvrsto gorivo,
  5. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za uređaje za zagrijavanje vode i rezervoare za skladištenje tople vode.

Nike Sneakers | UK Trainer News & Releases