You are here

Zaštitu na radu podići na viši nivo

26/11/2019

Odbor udruženja građevinarstva i industrije građevinskih materijala, na sjednici 26. novembra 2019. godine, razmotrio je Zakon o zaštiti na radu u dijelu koji se odnosi na građevinarstvo. Prezentovan je rad Uprave za statistiku – MONSTAT, a privrednici su informisani o ostvarivanju reprografskih prava Crne Gore. Odboru je prezentovan  predlog Programa rada za 2020. godinu sa Akcionim planom, gdje je dogovoreno da se komentari na isti daju do kraja januara, nakon čega bi se stavio na usvajanje.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Mile Gujić, a u radu su, pored članova, učestvovali inspektor zaštite na radu Zlatko Popović, Uprava za inspekcijske poslove, Bojana Radević načelnica Odsjeka za nacionalnu koordinaciju statističkih izvora podataka Uprave za statistiku, Lidija Golubović, sekretarka organa Komore i Bojan Obrenović, direktor Sektora udruženja.

Govoreći o regulativi, inspektor Zlatko Popović je kazao da je usklađena sa evropskom i odnosi se na Izmjene i dopune Zakona o zaštiti i zdravlju na radu koje su stupile na snagu u julu 2018.

- Usklađivanje se prije svega odnosilo na direktivu EU 92/57 koja reguliše oblast građevinarstva. Do tada je zaštita na radu uvijek bila pitanje poslodavaca i zaposlenih, a sada se uvode instituti investitora i dva koordinatora u fazama projektovanja i izvođenja radova – rekao je Popović.

On je kazao da su do oktobra ove godine stvarane pretpostavke za implementaciju propisa.

- Sada je na potezu Ministarstvo rada i socijalnog staranja da organizuje polaganje stručnog ispita i da će početkom naredne godine investitori započeti da imenuju koordinatore – istakao je Popović.

Smatra, da će se ovim impementacijama standard, zaštita na radu biti podignuta na viši nivo.

- Građevinski sektor je i dalje najrizičniji. Tokom prethodne godine 53 odsto povreda na radu su bile u ovom sektoru. Ipak, pozitivni pomaci su primjetni posljednjih godina. Recimo, 2008. godine je zabilježen najveći broj povreda na radu, a 82 odsto je bilo u građevinarstvu, a sad je 53 odsto. Tada je bilo 70 povreda na radu godišnje a sada od 21 do 27, što predstavlja značajno smanjenje – zaključio je predstavnik Uprave za inspekcijske poslove.

Prema njegovim riječima, zaštita na radu u skladu sa EU propisima je već zaživjela na projektima koje realizuju strani investitori, a problem su manja gradilišta gdje se standardi često zanemaruju da bi se ispoštovali kratki rokovi završetka posla.

Na pitanje privrednika kada se očekuje polaganje ispita za koordinatore, Popović je kazao da je realan termin u februaru ili martu. On je naglasio da zaposleni koji imaju više od pet godina iskustva u zaštiti na radu ne moraju da polažu ovaj ispit, već će im status biti priznat.

Bojana Radojević je prezentovala aktivnosti MONSTAT-a, podsjećajući da je ova institucija nedavno potpisala Sporazum o saradnji sa Komorom, u cilju unapređenja poslovnog ambijenta. Saradnja se odnosi na razmjenu podataka, sprovođenje zajedničkih istraživanja, organizaciju seminara i druge aktivnosti.

Cilj MONSTAT-a je da obezbjedi brojčane i reprezentativne podatke, informacije o ekonomskim, demografskim, društvenim i pojavama iz oblasti radne te životne sredine Crne Gore. Da bi ostvarili cilj i dobili tačne i pouzdane podatke, vrlo je važna saradnja MONSTAT-a i poslovnih subjekata kao važnog izvora podataka. Tačne i pravovremene statističke informacije su neophodne i predstavljaju osnovu za donošenje javnih politika u svim ključnim oblastima (definisanja socijalne, ekonomske, zdravstvene, poreske i drugi niz politika), i utiču na donošenje odluka u Vladi Crne Gore, privredi, akademskoj zajednici. Radojević je pozvala privrednike da doprinesu kreiranju zvanične statistike i koriste usluge MONSTAT-a koje mogu biti u funkciji njihove poslovne politike.

Članovi Odbora su upoznati da se Privrednoj komori obratila Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore u cilju otpočinjanja pregovora za zaključivanje zajedničkog sporazuma kojim bi se utvrdila visina naknada za korišćenje pisanih djela u štampanom i elektronskom formatu. Ukoliko ne dođe do zaključenja sporazuma u roku od šest mjeseci, ova organizacija će od Ministarstva ekonomije tražiti utvrđivanje privremene tarife.

Ocijenjeno da je riječ o novom nametu za privredu te da je nejasno na osnovu čega su kao obveznici prepoznata sva pravna lica, bez obzira na to da li koriste autorski zaštićena pisana dokumenta ili ne. Takođe je ukazano da i drugi zakoni propisuju obaveze po istom osnovu, tako da treba razmotriti pravnu utemeljenost ove dažbine.

U Programu rada su data najvažnija pitanja i zadaci kojima će se Udruženje baviti u narednoj godini. Program će se dopunjavati u toku godine sa aktuelnim pitanjima i zadacima, koji proizilaze iz tekućih aktivnosti na ostvarivanju utvrđene ekonomske politike u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala , potreba i interesa članova Udruženja.