You are here

Sudovi pri Komori

Pri Komori djeluju Sud časti i Arbitražni sud, koji su samostalni u odlučivanju.
Kao vansudski oblik rješavanja sporova potrošača, shodno posebnim propisima, pri Komori djeluje Odbor za vansudsko rješavanje sporova potrošača. 

Sud časti

Sud časti odlučuje u postupku protiv privrednih društava i drugih članica Komore zbog povrede dobrih poslovnih običaja u međusobnim poslovnim odnosima i u spoljnotrgovinskom poslovanju, povredama kojima se narušava jedinstvo tržišta ili se sprovode monopolističke radnje na tom tržištu.
Kao povreda dobrih poslovnih običaja mogu se u određenim okolnostima smatrati i postupci članica Komore kojima se nanosi šteta drugim privrednim društvima i organizacijama, izigrava duh i smisao zakona i drugih propisa.
Sud časti odlučuje i zbog povreda Statuta, Kodeksa poslovne etike, odluka i drugih akata organa Komore za čije se povrede mogu izreći određene mjere.

Arbitražni sud

Arbitražni sud pri Privrednoj komori Crne Gore je samostalna i nezavisna institucija koja pruža administrativnu podršku pri rješavanju domaćih privrednih sporova i sporova sa međunarodnim elementom u skladu sa Arbitražnim pravilima pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori Crne Gore i drugim pravilima i postupcima o kojima se stranke sporazumiju.
Stranke mogu ugovoriti da se na vođenje spora pred Arbitražnim sudom primjenjuju Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).
Postupak pred Arbitražnim sudom  vodi se na način da se izbjegnu nepotrebna odugovlačenja i troškovi i da se obezbijedi pravično i efikasno rješavanje spora.
Arbitražna odluka je izvršna i za stranke obavezujuća.