You are here

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor PKCG

Nadzorni odbor vrši kontrolu sprovodjenja statuta i drugih opštih akata Komore, kontrolu finansijsko-materijalnog poslovanja Komore i njene Stručne službe.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini Komore izvještaj o pitanjima iz svog djelokruga, najmanje jedanput godišnje, prilikom usvajanja godišnjeg računa.