You are here

Upravni odbor

Upravni odbor PKCG

Upravni odbor je organ upravljanja Komorom.

Upravni odbor ima 25 člana.

Predsjednik Komore je predsjednik Upravnog odbora.

Članove Upravnog odbora bira Skupština, na predlog predsjednika Komore.

Članovi Upravnog odbora biraju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Mandat člana Upravnog odbora Komore prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:

   - ako podnese ostavku;
   - ako ga Skupština Komore, na predlog predsjednika Komore, opozove zbog nepridržavanja odredaba Statuta i drugih opštih akata Komore;
   - ako mu prestane radni odnos u članici Komore.

Člana Upravnog odbora, čiji je mandat prestao po osnovu stava 1 ovog člana zamjenjuje drugi član Komore, koga bira Skupština, na predlog predsjednika.

Mandat člana Upravnog odbora, izabranog u skladu sa odredbama stava 2 ovog člana, traje do isteka mandata člana Upravnog odbora umjesto koga je izabran.

Upravni odbor:

   1) razmatra i analizira:

      - propise iz oblasti privrede i mjere ekonomske politike, definiše interese privrede, zauzima stavove i daje obrazložene stavove privrede nadležnim organima;
      - globalna privredna kretanja i po pojedinim sektorima privrede;
      - predloge mjera tekuće ekonomske politike sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj djelatnosti privrede i utvrđuje stavove pri izradi sektorskih strategija razvoja.

    2) utvrđuje predloge:

       - statuta Komore i opštih akata koje donosi Skupština;
       - godišnjeg programa rada Komore;
       - godišnjeg izveštaja o radu Komore;
       - finansijskog plana Komore;
       - finansijskog izvještaja;
       - odluke o visini, načinu i rokovima plaćanja doprinosa.

    3) donosi i usvaja:

      - opšta akta Komore čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine Komore;
      - odluku o osnivanju i ukidanju predstavništava u inostranstvu;
      - odluku o kupoprodaji nepokretnosti;
      - odluku o osnivanju i ukidanju Odbora udruženja za grane privrede;
      - odluku o raspisivanju izbora za članove odbora udruženja;
      - odluke o izboru članova odbora udruženja, koje verifikuje Skupština;
      - Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komore, na predlog predsjednika;
      - Poslovnik o radu Upravnog odbora;
      - odluke o obrazovanju savjeta, centara, koordinacionih odbora i drugih oblika rada i organizovanja u Komori, kojom se utvrđuje njihov sastav, djelokrug i način rada.

    4) bira:

      - predsjednike, zamjenike predsjednika i sudije, odnosno arbitre Arbitražnog suda i Suda časti;
      - članove koordinacionih odbora iz člana 22 ovog statuta;
      - članove odbora za dodjelu Nagrade Komore.

Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi.

Upravni odbor saziva predsjednik.

Upravni odbor se obavezno saziva na zahtjev Nadzornog odbora, najmanje 1/3 članova Upravnog odbora ili predsjednika Skupštine Komore.

Rad Upravnog odbora uređuje se poslovnikom.